• page_banner

Magnit Çak

Dürli magnitleriň magnit çukurynda ulanylmagy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

NdFeb magnitli çuk, iş bölegi bilen gönüden-göni aragatnaşykda bolanda işe özüne çekýär.

Cgazanyň magnitiniň häsiýetnamalary

1.Kiçijik ululyk we güýçli funksiýa;

2. Güýçli magnit güýji diňe bir tarapa jemlenendir, beýleki üç tarapynda magnit ýok diýen ýaly, magnit döwmek aňsat däl;

3.Magnit güýji şol bir göwrümli magnitden bäş esse köp;

4.Pot magnitini erkin ýerleşdirip bolýar ýa-da enjamdan aňsatlyk bilen aýryp bolýar;

5.PErmanent NdFeb magnitiniň ömri uzak.

Arza:

Mgapylar we penjireler, gapy şkaflary, gapy boltlary, ýalan ýokarky klipler, alamatlar, bannerler, tork çäklendiriji möhürler, gurallar, lampa saklaýjylar, bazar we sergi ekrany, senagat enjamlary we ş.m.

Pot Magnit:

Gazanyň magnitiniň adsorbsion güýji dik güýç, keseligine dik güýç has kiçi bolar.

Tgazanyň magnitiniň adsorbsion kuwwaty adsorbsiýanyň üstündäki çişlik bilen baglanyşyklydyr.

AMüşderiniň islegine görä, adsorbsion güýji, dürli magnit materiallary we dürli görnüşli gaz magnitleri bilen dürli küýze magnitlerini öndürip bileris.

Oyzygiderli önümler:

Pot magnit (NdFeb), nikel hrom nikel örtügi, göwre möhürleme bilen işlemek.

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

Neodimiý magnitleriň kubogy

Solenoid klapanlar üçin ýokary temperatura Alnico käse magnit

Neodymium magnit

Gazanyň magnitleri epoksi möhürleýji bilen guýulýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň