• sahypa_banner

Magnit Çak

Magnit çukda dürli magnitleriň ulanylmagy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

NdFeb magnitli çuk, iş bölegi bilen göni aragatnaşykda bolanda işe güýçli täsir edýär.

Cgaz magnitiniň häsiýetnamalary

1. Uly göwrüm we güýçli funksiýa;

2. Güýçli magnit güýji diňe bir tarapa jemlenendir, beýleki üç tarapynda magnit ýok diýen ýaly, şonuň üçin magnit döwmek aňsat däl;

3. Magnit güýji şol bir göwrümli magnitden bäş esse köp;

4.Pot magnit arkaýyn ýerleşdirilip ýa-da enjamdan aňsatlyk bilen aýrylyp bilner;

5.Permanent NdFeb magnitiniň ömri uzak.

Arza:

Mesasan gapylar we penjireler, gapy şkaflary, gapy boltlary, ýalan ýokarky klipler, alamatlar, bannerler, tork çäklendiriji möhürler, gurallar, lampa saklaýjylary, bazar we sergi sergisi, senagat enjamlary we ş.m.

Pot Magnitler:

Gazanyň magnitiniň adsorbsion güýji dik güýç, keseligine dik güýç has kiçi bolar.

Tgazanyň magnitiniň adsorbsion kuwwaty adsorbsiýanyň üstki çişligi bilen baglanyşykly.

AMüşderiniň islegine görä, adsorbsion güýji, dürli magnit materiallary we dürli görnüşli gaz magnitleri bilen dürli görnüşli gaz magnitlerini öndürip bileris.

Oyzygiderli önümler:

Pot magnit (NdFeb), nikel hrom nikel örtügi, göwre möhürleme gaýtadan işlemek.

ÖNÜM KESELI

Neodimiý magnitleriň kubogy

Solenoid klapanlar üçin ýokary temperatura Alnico käse magnit

Neodymium magnit

Gaz magnitleri epoksi möhürleýji bilen guýulýar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň