• sahypa_banner

Magnitleriň ulanylyşy

Hemişelik magnitiň dürli pudaklarda ulanylyşy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AWTOMOBIL SÖ .GI

Kompaniýanyň önümleri esasan täze energiýa ulaglarynda we awtoulag zapas şaýlarynda we beýleki ugurlarda ulanylýar we aşakda ulanylýan meýdanlar, ýurt tarapyndan goldanýan energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak düşünjesine laýyklykda giňdir we ýurduň maksadyna ýetmegine kömek edýär. " uglerod bitaraplygy "we bazara bolan isleg çalt ösýär.Kompaniýanyň ösüş ugrunyň merkezi bolan täze energiýa ulaglary pudagynda dünýäde magnit bilen üpjün ediji.Häzirki wagtda dünýä awtoulag pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birnäçesiniň üpjünçilik zynjyryna girdik we birnäçe halkara we içerki awtoulag müşderi taslamalaryny aldyk.2020-nji ýylda kompaniýa 5000 tonna taýýar magnit önümini satdy, bu geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30.58% köpeldi.

Täze energiýa ulaglary ýokary öndürijilikli NdFeb hemişelik magnit materiallaryny ulanmagyň esasy ugurlaryndan biridir.Global energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak tolkuny astynda her dürli täze energiýa ulaglarynyň işjeň ösüşi global ylalaşyga öwrüldi.Köp ýurt täze energiýa ulaglarynyň oňyn ösüşini höweslendirmek üçin ýangyç ulaglaryny yzyna almagyň anyk grafigini düzdi.Täze energiýa ulaglary we awtoulag zapas şaýlary pudagynda magnit bilen üpjün ediji hökmünde bu kompaniýa barha artýan aşaky islegi kanagatlandyrmak we bu pudakdaky ornuny has-da berkitmek we gowulandyrmak üçin täze kuwwat taslamalaryny işjeň gurar.

GYSGAÇA MOTOR

Motor magnitleri esasan hemişelik magnit materiallaryndan ýasalýar, adatça NdFeb motor magnitleri, SmCo motor magnitleri, Alnico motor magnitleri bar.

NdFeb magnitleri süzülen NdFeb we birleşdirilen NdFeb iki görnüşe bölünýär.Motor, NdFeb magnitlerini köplenç ulanýar.Magnokary magnit häsiýetine eýedir we öz agramynyň 640 essesine barabar agramy sorup bilýär.Ajaýyp magnit häsiýetleri sebäpli “Magnit King” diýilýär.Motor köplükde NdFeb magnitleriniň kafelini ulanýar.

SmCo magnitleri, adatça, ýokary temperatura garşylygy, okislenme garşylygy we poslama garşylygy bilen häsiýetlendirilen süzülen magnitlerdir.Şonuň üçin umumy ýokary temperaturaly motor we awiasiýa önümleriniň köpüsi SmCo magnitlerini ulanýarlar.

Motorda ulanylýan Alnico magnit, pes magnit häsiýetleri sebäpli az, ýöne käbirleri 350 ° C-den ýokary temperatura garşylygy Alnico magnitlerini ulanar.

ELEKTRAKOUSTIK SÖ .GI

Şah magnetizmi, şahda ulanylýan magnit, şah magnetizmi diýilýär.Şah magnit elektrik toguny sese üýtgetmek we magniti elektromagnit öwürmek arkaly işleýär.Tokyň ugry yzygiderli üýtgeýär, elektromagnit yza we yza hereket edýärdi, sebäbi "magnit meýdanynyň güýji hereketindäki häzirki sim", kagyz basseýnini hem herekete getirýär.Ses geldi.

Şah magnitlerinde esasan adaty ferrit magnitleri we NdFeb magnitleri bar.

Dinönekeý ferrit magnitleri, esasan, ortaça ses hili pes derejeli nauşnikler üçin ulanylýar.Gradeokary derejeli nauşnikler üçin NdFeb magnitleri, birinji derejeli ses hili, gowy çeýeligi, gowy jikme-jiklik öndürijiligi, ses öndürijiligi, ses meýdanynyň ýerleşiş takyklygy.

Esasy spesifikasiýalaryň NdFeb magnit şahy: φ6 * 1 , φ6 * 1.5 , φ6 * 5 , .56.5 * 1.5 , .56.5 * φ2 * 1.5 , φ12 * 1.5 , .5 12.5 * 1.2 we ş.m. Specörite spesifikasiýa hem zerur. şahyna görä karar bermeli.

Öý magnit örtügi, köplenç galvanizli, ýöne daşky gurşawy goramak we beýleki köp talaplara laýyklykda daşky gurşawy ZN goragy bilen örtüp bolýar.

ELEWATOR GÖRNÜŞ MASHINASY

Lift çekiji maşyn, durnukly hil we ajaýyp öndürijilikli süzülen NdFeb magnit kafelini ulandy, bu liftiň işleýşiniň howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.Programmanyň esasy öndürijiligi: 35SH, 38SH, 40SH.

Jemgyýetiň ösüşi bilen bir hatarda beýik binalar dünýä şäher ösüşiniň esasy akymyna öwrülýär, lift hem her gün adamlar üçin zerur ulag serişdesine öwrülýär.Lift çekiş enjamy liftiň ýüregidir, işleýşi adamlaryň ömrüniň howpsuzlygy bilen baglanyşykly, sebäbi NdFeb-iň esasy bölegi işleýän liftiň işleýşine durnuklylyk we howpsuzlyk täsir edýär.“Xinfeng Magnet” tarapyndan öndürilen NdFeb “Ilki bilen hil, ilki bilen howpsuzlyga, adamlara gönükdirilen” düşünjesine laýyk gelýär, önümleriň her bölegi butik bolmaly we adamlaryň syýahat rahatlygy we howpsuzlygy üçin berk binýat bolmaly hiline berk gözegçilik edýär.

ÖSÜŞ GÖRNÜŞLERI

Öý enjamlary (HEA) öýlerde we şuňa meňzeş desgalarda ulanylýan dürli elektrik we elektron enjamlaryna degişlidir.Raýat enjamlary, durmuş enjamlary hökmünde hem bellidir.Öý enjamlary adamlary agyr, ownuk we wagt talap edýän öý işlerinden azat edýär, has amatly we owadan, ýaşaýyş we iş gurşawynyň fiziki we akyl saglygyna has amatly we baý we reňkli medeni güýmenje şertlerini üpjün edýär. häzirki zaman maşgala durmuşynyň ýalaňaç zerurlyklary.

Telewizorda gürleýji, sowadyjynyň gapysynda magnit sorujy bar, ýokary derejeli inwertor kompressor hereketlendirijisi, kondisioner kompressor hereketlendirijisi, fan motor, kompýuter gaty diski, tozan sorujy, diapazonly motor motor, awtomatiki kir ýuwýan maşynda suw, zeýkeş klapan, tualet induksiýa ýuwujy klapan we ş.m. magnit ulanar.Hemişelik magnit, iň köp ýaýran elektrik tüwi ojagynyň aşagyndaky ortada awtomatiki temperatura gözegçilik wyklýuçatelinde ulanylýar.Bu aýratyn magnit.Temperatura 103 reaches ýetende, tüwi bişirilenden soň awtomatiki öçürmek funksiýasyna ýetmek üçin magnitliligini ýitirer.Mikrotolkundaky magnitron bolsa ýokary magnitli tegelek hemişelik magnitleri ulanýar.

IT SANATY

Maglumat tehnologiýasy duýgur tehnologiýa, aragatnaşyk tehnologiýasy, kompýuter tehnologiýasy we dolandyryş tehnologiýasyna degişlidir.Duýgurlyk tehnologiýasy maglumat almagyň tehnologiýasy, aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatlary geçirmegiň tehnologiýasy, kompýuter tehnologiýasy maglumatlary gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy, gözegçilik tehnologiýasy bolsa maglumatlary ulanmagyň tehnologiýasydyr.Maglumat tehnologiýasynyň çalt ösmegi sebäpli, ony ulanmak durmuşyň ähli gatlaklaryna, jemgyýetiň her künjegine aralaşdy, sosial öndürijilik derejesini ep-esli ýokarlandyrdy we adamlaryň işine, okuwyna we durmuşyna görlüp-eşidilmedik amatlylyk we peýdalar getirdi.

Maglumat pudagynda magnitleriň esasy tehniki aýratynlyklary:

1. magnokary magnit häsiýetleri: 52M, 50M, 50H, 48H, 48SH, 45SH we ş.m .;

2. Iň ýokary takyk işleýiş ölçegi, kiçi çydamlylyk;

3Gowy magnit pursatynyň yzygiderliligi, kiçijik magnit pese gaçmak burçy;

4Faceerüsti örtük ýelimi, poslama garşylyk.

UCadro magnetiki jogap

Magnit-rezonans tomografiýasy magnitler tarapyndan emele gelýän güýçli, birmeňzeş magnit meýdany talap edýär.Magnitler MR enjamlarynyň iň möhüm we gymmat bölegi.Häzirki wagtda köplenç ulanylýan magnitleriň iki görnüşi bar: hemişelik magnitler we elektromagnitler we elektromagnitler iki görnüşe bölünýär: adaty geçiriji we aşa geçirijilik.

Magnitlenenden soň, hemişelik magnit materiallary magnitligi uzak wagtlap saklap biler we magnit meýdanynyň intensiwligi durnukly, şonuň üçin magnit saklamak aňsat we tehniki hyzmatyň bahasy iň pesdir.Magnit-rezonans enjamlary üçin hemişelik magnitlerde Alnico magnit, ferrit magnit we NdFeb magnit bar, şolaryň arasynda NdFeb hemişelik magnit iň ýokary BH bolup, iň az meýdan intensiwligini az mukdarda gazanyp biler (NdFeb ulanýan bolsaňyz, 0,2t meýdan intensiwligi 23 tonna Alnico gerek) diňe 4 tonna gerek).Esasy magnit hökmünde hemişelik magnitiň ýetmezçiligi, 1T meýdan güýjüne ýetmek kyn.Häzirki wagtda meýdan güýji adatça 0,5T-den pes bolup, diňe pes ýygylykly magnit-rezonans enjamlary üçin ulanylyp bilner.

Hemişelik magnit esasy magnit hökmünde ulanylanda, magnit-rezonans enjamy halka ýa-da boýuntyryk görnüşinde dizaýn edilip bilner we enjam ýarym açyk bolup, çagalar ýa-da klaustrofobiýa keseli bolan adamlar üçin uly täsir edýär.

Nuclearadro magnit-rezonans meýdanyndaky magnit polat önümleriniň esasy tehniki aýratynlyklary:

1. Saýlamak üçin N54, N52, N50, N48 öndürijilik önümleriniň tapgyry.

2. 20-300mm önüm öndürip biler.

3. Magnit meýdan ugry we önümiň eksenel burçy islege görä saýlanyp bilner.

4. 0,3, 0.45, 0,5, 0.6 ýadro magnit meýdany öndürmekde tejribeli.

5. Ownuk baglanyşyk boşlugy we ýokary güýç.

6. processingokary gaýtadan işlemegiň takyklygy.

SERVO MOTOR

Servo hereketlendirijisi, servo ulgamynda mehaniki komponentleriň işleýşine gözegçilik edýän hereketlendirijini aňladýar.Kömekçi hereketlendirijiler üçin gytaklaýyn üýtgeýän tizlik enjamy.

Köplenç ulanylýan servo hereketlendirijileri DC we AC servo hereketlendirijilerine bölünýär.Olaryň esasy aýratynlyklary, signal naprýa .eniýesi nula deň bolanda, aýlanma hadysasynyň bolmazlygy we torkyň ýokarlanmagy bilen tizlik birmeňzeş azalýar.

Hyzmat edýän motor magnitiniň asyl kesgitlemesi Alnico garyndysy, magnit demir we alýumin, nikel, kobalt we ş.m. ýaly birnäçe gaty we güýçli metallardan durýar, käwagt hyzmat motorynyň magnit mis, niobium, tantaldan durýar. super gaty hemişelik magnit garyndysyny ýasamak.Häzirki wagtda sero motor magnit NdFeb hemişelik magnit we SmCo hemişelik magnit hökmünde üýtgedilýär, sebäbi NdFeb magnit iň güýçli magnit güýjüne, SmCo magnit bolsa iň gowy iş temperatura häsiýetine eýe, 350 temperature temperatura çydap bilýär.

Servo motorynyň magnit materialynyň saýlanylmagy servo motorynyň hilini kesgitleýär.“Xinfeng Magnet” ýokary derejeli motor magnitini öndürmekde ýöriteleşýär, sero motor, sero motor magnitiniň esasy tehniki aýratynlyklary bolan kompaniýamyzyň esasy amaly bazarlaryndan biridir:

1.Koercivity müşderiniň önüm talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner, ýokary güýçli motorly magnitleriň her görnüşi kompaniýanyň häsiýetli önümleridir

2. Önümiň temperatura koeffisiýenti, magnit ýapyşmagy we beýleki tehniki görkezijiler müşderiniň önümlerine görä dizaýn edilip we dolandyrylyp bilner.

3. Arkany, kafel görnüşini we beýleki ýörite görnüşli şekilleri we aýratynlyklary gaýtadan işläp biler.

4. Toparlar bilen partiýalaryň arasyndaky akym yzygiderliligi gowy we hili durnukly.

WIND POWER GENERASI .ASY

Hemişelik magnit şemaly bilen işleýän generator ýokary magnit öndürijiligi süzülen NdFeb hemişelik magnitini kabul edýär, ýeterlik ýokary güýç güýji magnitiň ýokary temperatura ýitmeginiň öňüni alyp biler.Magnitiň ömri substrat materialyna we poslama garşy bejergä baglydyr.

Windel bilen işleýän generator gaty kyn şertlerde işleýär.Highokary temperatura, sowuk, ýel, gum, çyglylyga we hatda duz sepilmegine garşy durmagy başarmaly.Häzirki wagtda süzülen NdFeb hemişelik magnit, kiçijik ýel hereketlendiriji generatorda we megawatt hemişelik magnit ýel hereketlendiriji generatorda ulanylýar.Şonuň üçin NdFeb hemişelik magnitiň magnit parametrini saýlamak, şeýle hem magnitiň poslama garşylygy talaplary gaty möhümdir.

NdFeb hemişelik magnit, häzirki wagta çenli iň ýokary magnit materiallary bolan seýrek ýer hemişelik magnitiniň üçünji nesli hökmünde bellidir.Süzülen NdFeb garyndysynyň esasy tapgyry, intermetal birleşme Nd2Fe14B, doýma magnit polýarizasiýa intensiwligi (Js) 1,6T.Süzülen NdFeb hemişelik magnit garyndysy esasy fazadan Nd2Fe14B we däne araçäk fazasyndan durýar we Nd2Fe14B dänesiniň ugrukdyryş derejesi tehnologiki şertler bilen çäklendirilendigi sebäpli, magnitiň Br 1,5T-e ýetip biler.Sinfeng, 55MGOe çenli iň ýokary magnit energiýasy N54 NdFeb magnit öndürip biler.Magnitiň Br esasy fazanyň, däne ugrunyň we magnit dykyzlygynyň paýyny artdyrmak arkaly artdyrylyp bilner.64öne 64MGOe-den ýekeje kristal Nd2Fe14B teoretiki Br-den ýokary däldir.

Windel energiýasy bilen işleýän generatoryň dizaýn möhleti 20 ýyldan gowrak, ýagny magnit 20 ýyldan gowrak ulanylyp bilner, magnit häsiýetinde aç-açan ýapyşma we poslama ýok.

Windel energiýasy meýdan önümleriniň esasy tehniki aýratynlyklary:

1. Magnitiň durnuklylygy: magnitiň hyzmat ediş möhleti azyndan 20 ýyl, magnitiň öndürijiligi pes, temperaturanyň durnuklylygy ýokary we mehaniki täsir garşylygy güýçli.

2. Önümiň ululygy: önümiň ululygyna çydamlylyk gözegçiligi az.

3. Önümiň öndürijiligi: şol bir partiýa bilen dürli önümleriň arasynda magnit häsiýetleriniň yzygiderliligi has gowudyr

4. Poslama garşylyk: substratyň horlanmagy we ýerüsti örtügiň poslama garşylygy gowy.

5. Ygtybarlylyk: HCJ, kwadrat dereje, temperatura koeffisiýenti hemmetaraplaýyn öndürijiligi gowy, ýokary temperatura demagnetizasiýa magnitiniň öňüni alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň