• page_banner

Magnitleriň ulanylyşy

Hemişelik magnitiň dürli pudaklarda ulanylyşy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

AWTOMOBIL SÖ .GI

Kompaniýanyň önümleri, esasan, täze energiýa ulaglarynda we awtoulag zapas şaýlarynda we beýleki ugurlarda ulanylýar we aşaky akym meýdanlary, ýurt tarapyndan öňe sürülýän energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak düşünjesine laýyklykda giňdir we ýurduň maksadyna ýetmegine kömek edýär. " uglerodyň bitaraplygy "we bazara bolan isleg çalt ösýär.Kompaniýanyň ösüş ugrunyň merkezi bolan täze energiýa ulaglary pudagynda dünýäde magnit öndüriji.Häzirki wagtda dünýä awtoulag pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birnäçesiniň üpjünçilik zynjyryna girdik we halkara we içerki awtoulag müşderi taslamalarynyň birnäçesini aldyk.2020-nji ýylda kompaniýa 5000 tonna taýýar magnit önümini satdy, bu bolsa geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30.58% köpeldi.

Täze energiýa ulaglary ýokary öndürijilikli NdFeb hemişelik magnit materiallaryny ulanmagyň esasy ugurlaryndan biridir.Global energiýany tygşytlamak we zyňyndylary azaltmak tolkunynyň aşagynda her dürli täze energiýa ulaglarynyň işjeň ösüşi global ylalaşyga öwrüldi.Köp ýurt täze energiýa ulaglarynyň oňyn ösüşini höweslendirmek üçin ýangyç ulaglaryny yzyna almagyň anyk grafigini düzdi.Täze energiýa ulaglary we awtoulag zapas şaýlary pudagynda magnit bilen üpjün ediji hökmünde bu kompaniýa barha artýan aşaky islegi kanagatlandyrmak we bu pudakdaky ornuny has-da berkitmek we gowulandyrmak üçin täze kuwwatly taslamalary işjeň gurar.

GYSGAÇA MOTOR

Motor magnitleri esasan hemişelik magnit materiallaryndan ýasalýar, köplenç NdFeb motor magnitleri, SmCo motor magnitleri, Alnico motor magnitleri bar.

NdFeb magnitleri süzülen NdFeb-iň iki görnüşine bölünýär we birleşdirilen NdFeb.Motor, NdFeb magnitlerini köplenç ulanýar.Highokary magnit häsiýetine eýe bolup, öz agramynyň 640 essesine barabar agramy sorup bilýär.Ajaýyp magnit häsiýetleri sebäpli oňa “Magnit King” diýilýär.Motor köplükde NdFeb magnitleriniň kafelini ulanýar.

SmCo magnitleri, adatça, ýokary temperatura garşylygy, okislenme garşylygy we poslama garşylygy bilen häsiýetlendirilen süzülen magnitlerdir.Şonuň üçin umumy ýokary temperaturaly motor we awiasiýa önümleriniň köpüsi SmCo magnitlerini ulanýarlar.

Motorda ulanylýan “Alnico” magnit pes magnit häsiýetleri sebäpli az, ýöne käbirleri 350 ° C-den ýokary temperatura garşylygy Alnico magnitlerini ulanar.

ELEKTROAKTIK SÖ .GI

Şah magnetizmi, şahda ulanylýan magnit, şah magnitizmi diýilýär.Tüýdükli magnit elektrik toguny sese öwürmek we magniti elektromagnit öwürmek arkaly işleýär.Tokyň ugry yzygiderli üýtgeýär, elektromagnit yza we yza hereket edýärdi, sebäbi "magnit meýdanyndaky güýç simindäki hereketli sim", kagyz basseýnini hem yza süýşürýär.Ses çykdy.

Şah magnitlerinde esasan adaty ferrit magnitleri we NdFeb magnitleri bar.

Dinönekeý ferrit magnitleri, esasan, ortaça ses hili pes derejeli nauşnikler üçin ulanylýar.Gradeokary derejeli nauşnikler üçin NdFeb magnitleri, birinji derejeli sesiň hili, oňat çeýeligi, gowy jikme-jiklik öndürijiligi, sesiň gowy ýerine ýetirilmegi, ses meýdanynyň takyklygy.

Esasy aýratynlyklaryň NdFeb magnit şahy: φ6 * 1 , φ6 * 1.5 , φ6 * 5 , .56.5 * 1.5 , .56.5 * φ2 * 1.5 , φ12 * 1.5 , .5 12.5 * 1.2 we ş.m. Specörite spesifikasiýa hem zerur. şahyna görä karar bermeli.

Öý magnit örtügi, köplenç galvanizli, ýöne daşky gurşawy goramak we beýleki köp talaplara laýyklykda daşky gurşawy goramak ZN bilen örtülip bilner.

ELEWATOR GÖRNÜŞ MASHINASY

Lift çekiş maşyny, durnukly hil we ajaýyp öndürijilikli süzülen NdFeb magnit plitkasyny ulandy, bu liftiň işleýşiniň howpsuzlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.Programmanyň esasy öndürijiligi: 35SH, 38SH, 40SH.

Jemgyýetiň ösüşi bilen bir hatarda beýik binalar dünýä şäher ösüşiniň esasy akymyna öwrülýär, lift hem her gün adamlar üçin zerur ulag serişdesine öwrülýär.Lift çekiji maşyn liftiň ýüregidir, işleýşi adamlaryň durmuşynyň howpsuzlygy bilen baglanyşykly, sebäbi NdFeb-iň esasy bölegi liftiň işleýşiniň durnuklylygyna we howpsuzlygyna uly täsir edýär.“Xinfeng Magnet” tarapyndan öndürilen NdFeb “Ilki bilen hil, ilki bilen howpsuzlyga, adamlara gönükdirilen” düşünjesine laýyk gelýär, önümleriň her bölegi butik bolmaly we adamlaryň syýahat rahatlygy we howpsuzlygy üçin berk binýat bolmaly hiline berk gözegçilik edýär.

Öý enjamlary

Öý enjamlary (HEA) öýlerde we şuňa meňzeş desgalarda ulanylýan dürli elektrik we elektron enjamlaryna degişlidir.Raýat enjamlary, durmuş enjamlary hökmünde hem bellidir.Öý enjamlary adamlary agyr, ownuk we wagt talap edýän öý işlerinden azat edýär, has amatly we owadan, ýaşaýyş we iş gurşawynyň fiziki we akyl saglygyna has amatly we baý we reňkli medeni güýmenje şertlerini üpjün edýär. häzirki zaman maşgala durmuşynyň ýalaňaç zerurlyklary.

Telewizorda gürleýjisi, holodilnik gapysynda magnit sorujy bar, ýokary derejeli inwertor kompressor hereketlendirijisi, kondisioner kompressor hereketlendirijisi, fan motor, kompýuter gaty diski, tozan sorujy, diapazonly motor motor, awtomatiki kir ýuwýan maşynda suw, zeýkeş klapan, hajathana induksiýa ýuwujy klapan we ş.m. magnit ulanar.Hemişelik magnit, iň köp ýaýran elektrik tüwi ojagynyň aşagyndaky ortada awtomatiki temperatura gözegçilik wyklýuçatelinde ulanylýar.Bu aýratyn magnit.Temperatura 103 reaches ýetende, tüwi bişirilenden soň awtomatiki öçürmek funksiýasyna ýetmek üçin magnitliligini ýitirer.Mikrotolkundaky magnitron bolsa ýokary magnitli tegelek hemişelik magnitleri ulanýar.

IT SANATY

Maglumat tehnologiýasy duýgur tehnologiýa, aragatnaşyk tehnologiýasy, kompýuter tehnologiýasy we dolandyryş tehnologiýasyna degişlidir.Sensor tehnologiýasy maglumat almagyň tehnologiýasy, aragatnaşyk tehnologiýasy maglumatlary geçirmegiň tehnologiýasy, kompýuter tehnologiýasy maglumatlary gaýtadan işlemegiň tehnologiýasy, gözegçilik tehnologiýasy bolsa maglumatlary ulanmagyň tehnologiýasydyr.Maglumat tehnologiýasynyň çalt ösmegi sebäpli, ony ulanmak durmuşyň ähli gatlaklaryna, jemgyýetiň her künjegine aralaşdy, sosial öndürijilik derejesini ep-esli ýokarlandyrdy we adamlaryň işine, okuwyna we durmuşyna görlüp-eşidilmedik amatlylyk we peýdalar getirdi.

Maglumat pudagynda magnitleriň esasy tehniki aýratynlyklary:

1. Highokary magnit häsiýetleri: 52M, 50M, 50H, 48H, 48SH, 45SH we ş.m .;

2. Iň ýokary takyk işleýiş ölçegi, kiçi çydamlylyk;

3Gowy magnit pursatynyň yzygiderliligi, kiçijik magnit pese gaçmak burçy;

4Faceerüsti örtük ýelimi, poslama garşylyk.

UCadro magnetiki jogap

Magnit-rezonans tomografiýasy magnitlerden emele gelýän güýçli, birmeňzeş magnit meýdany talap edýär.Magnitler MR enjamlarynyň iň möhüm we iň gymmat bölegi.Häzirki wagtda köplenç ulanylýan magnitleriň iki görnüşi bar: hemişelik magnitler we elektromagnitler, we elektromagnitler iki görnüşe bölünýär: adaty geçiriji we aşa geçirijilik.

Magnitlenenden soň, hemişelik magnit materiallary magnitligi uzak wagtlap saklap biler we magnit meýdanynyň intensiwligi durnukly, şonuň üçin magnit saklamak aňsat we tehniki hyzmatyň bahasy iň pes.Magnit rezonans enjamlary üçin hemişelik magnitlerde Alnico magnit, ferrit magnit we NdFeb magnit bar, şolaryň arasynda NdFeb hemişelik magnit iň ýokary BH bolup, iň az meýdan intensiwligini az mukdarda gazanyp biler (0,2t meýdanyň intensiwligine 23 tonna Alnico gerek, eger NdFeb ulanýan bolsaňyz) diňe 4 tonna gerek).Esasy magnit hökmünde hemişelik magnitiň ýetmezçiligi, 1T meýdan güýjüne ýetmek kyn.Häzirki wagtda meýdan güýji adatça 0,5T-den pes bolup, diňe pes ýygylykly magnit-rezonans enjamlary üçin ulanylyp bilner.

Hemişelik magnit esasy magnit hökmünde ulanylanda, magnit-rezonans enjamy halka ýa-da boýuntyryk görnüşinde dizaýn edilip bilner we enjam ýarym açyk bolup, çagalar ýa-da klaustrofobiýa eýe bolan adamlar üçin uly täsir edýär.

Nuclearadro magnit-rezonans meýdanynda magnit polat önümleriniň esasy tehniki aýratynlyklary:

1. Saýlamak üçin N54, N52, N50, N48 öndürijilik önümleriniň tapgyry.

2. 20-300mm ugrukdyryş ululygyny öndürip biler.

3. Magnit meýdan ugry we önümiň eksenel burçy islege görä saýlanyp bilner.

4. 0,3, 0.45, 0,5, 0.6 ýadro magnit meýdany öndürmekde tejribeli.

5. Ownuk baglanyşyk boşlugy we ýokary güýç.

6. processingokary gaýtadan işlemegiň takyklygy.

SERVO MOTOR

Servo hereketlendirijisi, servo ulgamynda mehaniki komponentleriň işleýşine gözegçilik edýän hereketlendirijini aňladýar.Kömekçi hereketlendirijiler üçin gytaklaýyn üýtgeýän tizlik enjamy.

Köplenç ulanylýan sero hereketlendirijileri DC we AC servo hereketlendirijilerine bölünýär.Olaryň esasy aýratynlyklary, signal naprýa .eniýesi nol bolanda, aýlanma hadysasynyň bolmazlygy we torkyň ýokarlanmagy bilen tizlik birmeňzeş peselmegidir.

Hyzmat edýän motor magnitiniň asyl kesgitlemesi Alnico garyndysy, magnit demir we alýuminiý, nikel, kobalt we ş.m. ýaly birnäçe gaty we güýçli metallardan durýar, käwagt hyzmat motorynyň magnit mis, niobium, tantalumdan durýar super gaty hemişelik magnit garyndysyny ýasamak.Häzirki wagtda sero hereketlendiriji magnit NdFeb hemişelik magnit we SmCo hemişelik magnit hökmünde üýtgedilýär, sebäbi NdFeb magnit iň güýçli magnit güýjüne eýe, SmCo magnit bolsa iň gowy iş temperatura häsiýetine eýe, 350 temperature temperatura çydap bilýär.

Servo motorynyň magnit materialynyň saýlanylmagy servo motorynyň hilini kesgitleýär.“Xinfeng Magnet” ýokary derejeli hereketlendiriji magnit öndürmekde ýöriteleşýär, sero motor kompaniýasy sero motor magnitiniň esasy tehniki aýratynlyklary bolan kompaniýamyzyň esasy amaly bazarlaryndan biridir:

1. Müşderiniň önüminiň talaplaryna laýyklykda iş güýji saýlanyp bilner, ýokary güýçli hereketlendiriji motor magnitleriniň her görnüşi kompaniýanyň häsiýetli önümleridir

2. Önümiň temperatura koeffisiýenti, magnit bilen baglanyşyk we beýleki tehniki görkezijiler müşderiniň önümlerine görä dizaýn edilip we dolandyrylyp bilner.

3. Arkany, kafel görnüşini we beýleki ýörite görnüşli şekilleri we aýratynlyklary gaýtadan işläp biler.

4. Toparlar bilen partiýalaryň arasyndaky akym yzygiderliligi gowy we hili durnukly.

WIND POWER GENERASI .ASY

Hemişelik magnit şemaly bilen işleýän generator ýokary magnit öndürijiligini sintezlenen NdFeb hemişelik magnitini kabul edýär, ýeterlik ýokary güýçlilik magnitiň ýokary temperaturasynyň ýitmeginiň öňüni alyp biler.Magnitiň ömri substrat materialyna we poslama garşy bejergä baglydyr.

Windel bilen işleýän generator gaty kyn şertlerde işleýär.Highokary temperatura, sowuk, ýel, gum, çyglylyga we hatda duz sepilmegine garşy durmagy başarmaly.Häzirki wagtda süzülen NdFeb hemişelik magnit, kiçijik ýel hereketlendiriji generatorda we megawatt hemişelik magnit ýel hereketlendirijisinde ulanylýar.Şonuň üçin NdFeb hemişelik magnitiň magnit parametrini saýlamak, şeýle hem magnitiň poslama garşylygy talaplary gaty möhümdir.

NdFeb hemişelik magnit, häzirki wagta çenli iň ýokary magnit materiallary bolan seýrek ýer hemişelik magnitiniň üçünji nesli hökmünde bellidir.Süzülen NdFeb garyndysynyň esasy tapgyry, Nd2Fe14B intermetal birleşme bolup, onuň doýma magnit polýarizasiýa intensiwligi (Js) 1,6T.Süzülen NdFeb hemişelik magnit garyndysy esasy fazadan Nd2Fe14B we däne araçäk fazasyndan durýar we Nd2Fe14B dänesiniň ugrukdyryş derejesi tehnologiki şertler bilen çäklenýär, magnitiň Br-i 1,5T-e ýetip biler.Sinfeng, 55MGOe çenli iň ýokary magnit energiýasynyň mukdary N54 NdFeb magnit öndürip biler.Magnitiň Br-i esasy fazanyň paýyny, däne ugruny we magnit dykyzlygyny artdyrmak arkaly köpeldilip bilner.64öne 64MGOe ýeke kristal Nd2Fe14B teoretiki Br-den ýokary däldir.

Windel energiýasy bilen işleýän generatoryň dizaýn möhleti 20 ýyldan gowrak, ýagny magnit 20 ýyldan gowrak ulanylyp bilner, magnit häsiýetinde aç-açan ýapyşma we poslama ýok.

Windel energiýasy meýdan önümleriniň esasy tehniki aýratynlyklary:

1. Magnitiň durnuklylygy: magnitiň hyzmat ediş möhleti azyndan 20 ýyl, magnitiň işleýiş güýji az, temperaturanyň durnuklylygy ýokary we mehaniki täsir garşylygy güýçli.

2. Önümiň ululygy: önümiň ululygyna çydamlylyk gözegçiligi az.

3. Önümiň öndürijiligi: şol bir partiýa bilen dürli önümleriň arasynda magnit häsiýetleriniň yzygiderliligi has gowudyr

4. Poslama garşylyk: substratyň horlanmagy we ýerüsti örtügiň poslama garşylygy gowy.

5. Ygtybarlylyk: HCJ, kwadrat dereje, temperatura koeffisiýentiniň hemme taraplaýyn öndürijiligi gowy, ýokary temperatura demagnetizasiýa magnitiniň öňüni alýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň