• page_banner

Önümler

download

Neodymium Magnit

NdFeb seýrek ýerdäki hemişelik magnitleriň arasynda iň gowy öndürijilige eýe.Häzirki wagtda iň güýçli magnit häsiýetine eýe bolan seýrek ýer hemişelik magnit.Örän ýokary BH max we gowy Hcj we gaty işleýiş ukyby bar.Senagat pudagynda iň köp ulanylýan we “Magnit King” diýlip atlandyrylýan hemişelik magnit materialy.

Samarium Kobalt Magnitleri

SmCo hemişelik magnitleriň esasy çig maly samarium we kobalt seýrek ýer elementleri.SmCo magnit, eritmek, üwemek, gysyş galyplary, sintezlemek we takyk işlemek arkaly Power Metallurgiýa tehnologiýasy arkaly öndürilýän garyndy magnitdir.

download
alnico bar magnets

Alnico Magnet

Alnico Magnet, Alýumin, Nikel, Kobalt, Demir we beýleki yz metal elementleriniň garyndy magnitidir, bu irki döwürde ösen hemişelik magnit materiallarynyň ilkinji nesli.

Magnit Assambleýasy

Magnit Assambleýasy magnit materiallarynyň işleýşini amala aşyrmak üçin möhüm baglanyşykdyr.Esasan, metal, metal däl we gurnamak üçin aýratyn talaplary bolan magnit materiallardan soň ulanylyş funksiýasyny durmuşa geçirýän önüm ýa-da ýarym taýýar önüm.“Xinfeng Magnetic Materials Co., Ltd.” magnit enjamlaryny gözlemekde, işläp düzmekde we öndürmekde ýöriteleşýär.Esasy önümlere magnit sorujy bölekler, mahabat magnit sowgatlary, magnit at ýazgylary, magnit sorujylar, magnit sorujy, hemişelik magnit göterijiler, magnit gurallary we beýleki magnit bölekleri girýär.Mundan başga-da, müşderilere dürli senagat hemişelik magnit birikdirmesi, hereketlendirijiniň hemişelik magnitli rotory, köp bölekli ýelimleýji magnitler we komponentler, şeýle hem gözleg we ösüş üçin Helbeck massiwini we beýleki magnit ýygnagyny üpjün edip bileris.

download
download

Kauçuk Magnit

Kauçuk Magnit birleşdirilen material hökmünde ferrit poroşokyny rezin bilen garyşdyryp, ekstruziýa ýa-da togalanmak bilen gutarýar.

Kauçuk Magnitiň özi ýokary çeýe bolup, ýörite görnüşli we inçe diwarly önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.Taýýar ýa-da ýarym taýýar önümi aýratyn zerurlyga görä kesip, gysyp, kesip ýa-da laminirläp bolýar.Yzygiderlilikde we takyklykda ýokarydyr.Täsir garşylygynda gowy öndürijilik ony döwmezlige öwürýär.We demagnetizasiýa we poslama gowy garşylyk görkezýär.

Laminasiýa magnit

Laminirlenen seýrek ýer magnitleri ýokary öndürijilikli hereketlendirijilerdäki häzirki ýitgileri azaldyp biler.Kiçijik tok ýitgileri pes ýylylygy we has ýokary netijeliligi aňladýar.

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijilerinde, rotor bilen stator sinhron aýlanýandygy sebäpli, rotordaky tok ýitgileri hasaba alynmaýar.Aslynda, statoryň ýeri effektleri, egrem-bugram magnit güýçleriniň sinusoidal däl paýlanyşy we rulonyň sargysynda garmoniki toklaryň emele getirýän garmoniki magnit potensialy rotoryň, rotoryň boýuntyrygynyň we hemişelik magnit gabygyny baglanyşdyrýan metal hemişelik magnitleriň ýitgisine sebäp bolýar.

Süzülen NdFeB magnitleriniň iň ýokary işleýiş temperaturasy 220 ° C (N35AH) bolany üçin, işleýiş temperaturasy näçe ýokary bolsa, NdFeB magnitleriniň magnitliligi şonça-da pes bolar, motoryň öwrülişi we güýji şonça pes bolar.Muňa ýylylyk ýitgisi diýilýär!Bu ýitgileriň häzirki ýitgileri, ýokary tizliklere ýa-da ýokary ýygylykdaky hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisinde aýratyn agyr bolan hemişelik magnitleriň ýerli demagnetizasiýasyna sebäp bolup, temperaturanyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

3
1

Sapak bilen neodymium magnit

Magnit gurnama magnit erginlerini we magnit däl materiallary öz içine alýar.Magnit erginleri şeýle bir berkdir welin, hatda ýönekeý aýratynlyklary hem garyndylara girizmek kyn.Gurmak we ulanmagyň aýratyn aýratynlyklary, adatça gabyk ýa-da magnit zynjyr elementlerini emele getirýän magnit däl materiallara aňsatlyk bilen girizilýär.Magnit däl element, şeýle hem döwük magnit materialynyň mehaniki stresini güýçlendirer we magnit garyndysynyň umumy magnit güýjüni ýokarlandyrar.

Magnit ýygnanyşygy, adatça, magnitlerden has ýokary magnit güýjüne eýe, sebäbi komponentiň akym geçiriji elementi (polat) adatça magnit zynjyrynyň aýrylmaz bölegidir.Magnit induksiýany ulanmak bilen, bu elementler komponentiň magnit meýdanyny güýçlendirer we ony gyzyklanma meýdanyna gönükdirer.Magnit komponentleri iş bölegi bilen göni aragatnaşykda ulanylanda bu usul iň oňat işleýär.Kiçijik boşluk hem magnit güýjüne uly täsir edip biler.Bu boşluklar hakyky howa boşluklary ýa-da komponenti iş böleginden aýyrýan islendik örtük ýa-da galyndy bolup biler.

Magnit birikdirme

Magnit birikdirme, torky bir şahdan geçirýän birleşme, ýöne fiziki mehaniki baglanyşyk däl-de, magnit meýdany ulanýar.

Magnit birikdirmeler köplenç gidrawlik nasosda we perişan ulgamlarynda ulanylýar, sebäbi suwuklygy hereketlendiriji tarapyndan dolandyrylýan howadan aýyrmak üçin iki şahanyň arasynda statiki fiziki päsgelçilik goýulyp bilner.Magnit birikdirmeler, möhür möhürleriniň ulanylmagyna ýol bermeýär, netijede könelener we ulgamyň hyzmaty bilen deňleşer, sebäbi hereketlendiriji bilen hereketlendirijiniň arasynda has uly ýalňyşlyk bolýar.

2
1

Magnit Çak

Gazanyň magnitiniň aýratynlyklary

1.Kiçijik ululyk we güýçli funksiýa;

2. Güýçli magnit güýji diňe bir tarapa jemlenendir, beýleki üç tarapynda magnit ýok diýen ýaly, magnit döwmek aňsat däl;

3.Magnit güýji şol bir göwrümli magnitden bäş esse köp;

4.Pot magnitini erkin ýerleşdirip bolýar ýa-da enjamdan aňsatlyk bilen aýryp bolýar;

5.Perman NdFeb magnitiniň ömri uzak.

Magnit çyzykly motor

Çyzykly hereketlendiriji, statory we rotory "gözegçiliksiz" bolan elektrik hereketlendirijisidir, şonuň üçin tork (aýlanma) öndürmegiň ýerine uzynlygy boýunça çyzykly güýç öndürer.Şeýle-de bolsa, çyzykly hereketlendirijiler hökman göni däl.Aýratynlyk boýunça, çyzykly motoryň işjeň bölümi gutarýar, has adaty hereketlendirijiler üznüksiz aýlaw hökmünde ýerleşdirilýär.

4
3

Motor magnit rotory

Seýrek ýer hemişelik magnit hereketlendirijisi, 1970-nji ýyllaryň başynda başlanan hemişelik magnit hereketlendirijisiniň täze görnüşidir.Seýrek ýeriň hemişelik magnit hereketlendirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýokary netijelilik we gowy häsiýetler ýaly birnäçe artykmaçlyga eýe.Ulanylyşy awiasiýa, howa giňişligi, milli goranmak, enjam öndürmek, senagat we oba hojalygy önümçiligi we gündelik durmuş we beýleki ugurlary öz içine alýar.

Esasan hemişelik magnit hereketlendirijiler ulgamynda magnit komponentlerini öndürýäris, esasanam her dürli kiçi we orta hemişelik magnit hereketlendirijilerine gabat gelip bilýän NdFeb hemişelik magnit hereketlendiriji enjamlary.Mundan başga-da, elektromagnit eddy toguň magnitdäki zeperini azaltmak üçin birnäçe bölek magnit ýasadyk.

Custöriteleşdirilen magnitler

Müşderileriň aýratyn we aýratyn talaplaryna laýyklykda, seýrek ýer magnitleriniň ýeke-täk dizaýnyny we markasyny saýlamagy üpjün edýäris.

Seýrek ýeriň hemişelik magnitiniň magnit häsiýetlerinden (ýerüsti magnit, akym / magnit pursaty, temperatura garşylygy), mehaniki häsiýetler, şeýle hem fiziki we himiki aýratynlyklar, magnitleriň üstki örtük aýratynlyklary we ýelimleýji häsiýetleri we şuňa meňzeş ýumşak magnit materiallary, biz iň tygşytly magnit çözgütleri bilen üpjün edýär.

1
212 (3)

Magnitleriň ulanylyşy

Kompaniýanyň önümleri esasan täze energiýa ulaglary we awtoulag bölekleri üçin ulanylýar we aşaky akym meýdanlary giňdir.Olar energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak düşünjelerine laýyk gelýär, ýurt tarapyndan "uglerod bitaraplygy" maksadyna ýetmäge kömek edýär we bazara bolan isleg çalt ösýär.Kompaniýa täze energiýa ulaglary pudagynda dünýäde öňdebaryjy magnit polat üpjün edijisidir we bu ugur kompaniýanyň esasy ösüş ugrudyr.Häzirki wagtda bu kompaniýa dünýä awtoulag pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birnäçesiniň üpjünçilik zynjyryna girdi we birnäçe halkara we içerki awtoulag müşderi taslamalaryny aldy.2020-nji ýylda kompaniýanyň magnit polat önümleriniň satuw mukdary 5000 tonna bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30.58% köpeldi.

Magnitleşme ugry

Magnit materiallaryň önümçilik prosesinde ugrukdyryş prosesi anizotrop magnitdir.Magnit, adatça, magnit meýdany ugrukdyrylyşy bilen galypdyr, şonuň üçin önümçiligiň öň ugruny kesgitlemeli, önümleriň magnitleşme ugry.

Magnetization-direction1
Electroplating Analysis

Elektroplatasiýa derňewi

EMATLAMALAR

1. SST gurşawy: 35 ± 2 ℃, 5% NaCl, PH = 6.5-7.2, Duz sepmek 1,5ml / sag.

2. PCT gurşawy: 120 ± 3 ℃, 2-2.4atm, distillendirilen suw PH = 6.7-7.2, 100% RH

Haýsydyr bir aýratyn talaplar üçin bize ýüz tutuň

Önümler barada bilim

S: Hemişelik materiallara haýsy magnit çykyşlary girýär?

J: Esasy magnit çykyşlarynda remanans (Br), magnit induksiýa güýji (bHc), içerki güýçlilik (jHc) we iň ýokary energiýa önümi (BH) Maks bar.Olardan başga-da başga-da birnäçe çykyşlar bar: Kýuri Temperaturasy (Tc), Işleýiş Temperaturasy (Tw), gaýtadan işlemegiň temperatura koeffisiýenti (α), içerki güýjüň temperatura koeffisiýenti (β), rec (μrec) geçirijiliginiň dikelmegi we demagnetizasiýa egriniň gönüburçlugy (Hk / jHc).

……………………

question mark, business help concept on touch screen