• sahypa_banner

Önümler

göçürip al

Neodymium Magnit

NdFeb seýrek ýerdäki hemişelik magnitleriň arasynda iň gowy öndürijilige eýe.Häzirki wagtda iň güýçli magnit häsiýetine eýe bolan seýrek ýer hemişelik magnit.Örän ýokary BH max we gowy Hcj, we gaty işleýiş ukyby bar.Senagat pudagynda iň köp ulanylýan hemişelik magnit materialy we “Magnet King” ady bilen tanalýar.

Samarium Kobalt Magnitleri

SmCo hemişelik magnitleriň esasy çig maly samarium we kobalt seýrek toprak elementleri.SmCo magnit, eritmek, üwemek, gysyş galyplary, sintezlemek we takyk işlemek arkaly Power Metallurgiýa tehnologiýasy arkaly öndürilen garyndy magnitdir.

göçürip al
alniko bar magnitleri

Alniko Magnet

Alnico Magnet, Alýumin, Nikel, Kobalt, Demir we beýleki yz metal elementleriniň garyndy magnitidir, bu irki döwürde ösen hemişelik magnit materiallarynyň ilkinji nesli.

Magnit Assambleýasy

Magnit Assambleýasy magnit materiallarynyň işleýşini amala aşyrmak üçin möhüm baglanyşykdyr.Esasan, gurnamak üçin aýratyn talaplary bolan metal, metal däl we beýleki materiallar bilen magnit materiallaryndan soň ulanyş funksiýasyny durmuşa geçirýän önüm ýa-da ýarym taýýar önüm.“Xinfeng Magnetic Materials Co., Ltd.” magnit enjamlaryny gözlemek, işläp düzmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Esasy önümlere magnit sorujy bölekler, mahabat magnit sowgatlary, magnit at ýazgylary, magnit sorujylar, magnit sorujy, hemişelik magnit göterijiler, magnit gurallary we beýleki magnit komponentleri girýär.Mundan başga-da, müşderilere dürli senagat hemişelik magnit birikdirmesi, motor hemişelik magnit durnukly rotor, köp bölek ýelimleýji magnitler we komponentler, şeýle hem gözleg we ösüş üçin Helbek massiwini we beýleki magnit ýygnagyny berip bileris.

göçürip al
göçürip al

Kauçuk Magnit

Rezin Magnit birleşdirilen material hökmünde ferrit poroşokyny rezin bilen garyşdyryp, ekstruziýa ýa-da togalanmak arkaly gutarýar.

Kauçuk Magnitiň özi ýokary çeýe bolup, ýörite görnüşli we inçe diwarly önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.Taýýar ýa-da ýarym taýýar önüm belli bir zerurlyga görä kesilip, gysylyp, kesilip ýa-da laminirlenip bilner.Yzygiderlilikde we takyklykda ýokarydyr.Täsir garşylygynda gowy öndürijilik ony döwüp bolmaýar.Demagnetizasiýa we poslama gowy garşylyk görkezýär.

Lamination Magnet

Laminirlenen seýrek ýer magnitleri ýokary öndürijilikli hereketlendirijilerdäki ýitgileri azaldyp biler.Kiçijik tokly ýitgiler pes ýylylygy we has ýokary netijeliligi aňladýar.

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijilerde, rotor bilen stator sinhron aýlanýandygy sebäpli, rotordaky tok ýitgileri hasaba alynmaýar.Aslynda, stator ýeri effektleri, egrem-bugram magnit güýçleriniň sinusoidal däl paýlanyşy we rulonyň sargysynda garmoniki toklaryň emele getirýän garmoniki magnit potensialy, hemişelik magnit gabygyny baglanyşdyrýan rotorda, rotor boýuntyrygynda we metal hemişelik magnitlerde ýitginiň döremegine sebäp bolýar.

Süzülen NdFeB magnitleriniň iň ýokary işleýiş temperaturasy 220 ° C (N35AH) bolany üçin, işleýiş temperaturasy näçe ýokary bolsa, NdFeB magnitleriniň magnitliligi şonça pes bolar, motoryň öwrülişi we güýji şonça pes bolar.Oňa ýylylyk ýitgisi diýilýär!Bu ýitgiler häzirki ýitgiler, ýokary temperatura ýa-da ýokary ýygylykly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisinde aýratyn agyr bolan hemişelik magnitleriň ýerli demagnetizasiýasyna sebäp bolup biler.

3
1

Nodimiý magnit

Magnit gurnama magnit erginlerini we magnit däl materiallary öz içine alýar.Magnit erginleri şeýle bir berkdir welin, hatda ýönekeý aýratynlyklary hem garyndylara girizmek kyn.Gurnama we amaly aýratynlyklar, adatça gabyk ýa-da magnit zynjyr elementlerini emele getirýän magnit däl materiallara aňsatlyk bilen girizilýär.Magnit däl element, döwülen magnit materialynyň mehaniki stresini hem güýçlendirer we magnit garyndysynyň umumy magnit güýjüni ýokarlandyrar.

Magnit ýygnamak, adatça, umumy magnitlerden has ýokary magnit güýjüne eýe, sebäbi komponentiň akym geçiriji elementi (polat) adatça magnit zynjyrynyň aýrylmaz bölegidir.Magnit induksiýany ulanmak bilen, bu elementler komponentiň magnit meýdanyny ösdürer we ony gyzyklandyrýan ýere gönükdirer.Magnit komponentleri iş bölegi bilen göni aragatnaşykda ulanylanda bu usul iň oňat işleýär.Kiçijik boşluk hem magnit güýjüne uly täsir edip biler.Bu boşluklar hakyky howa boşluklary ýa-da komponenti iş böleginden aýyrýan islendik örtük ýa-da galyndy bolup biler.

Magnit birikdirme

Magnit birikdirme, torky bir şahadan geçirýän birleşme, ýöne fiziki mehaniki baglanyşyk däl-de, magnit meýdany ulanýar.

Magnit birikdirmeler köplenç gidrawlik nasos we perişan ulgamlarynda ulanylýar, sebäbi suwuklygy hereketlendiriji howadan aýyrmak üçin iki şahanyň arasynda statiki fiziki päsgelçilik goýulyp bilner.Magnit birikdirmeler, möhürleriň ulanylmagyna rugsat bermeýär, netijede könelip, ulgam hyzmaty bilen deňleşer, sebäbi hereketlendiriji bilen hereketlendiriji şahanyň arasynda has uly ýalňyşlyk goýberýär.

2
1

Magnit Çak

Gazanyň magnitiniň aýratynlyklary

1. Uly göwrüm we güýçli funksiýa;

2. Güýçli magnit güýji diňe bir tarapa jemlenendir, beýleki üç tarapynda magnit ýok diýen ýaly, şonuň üçin magnit döwmek aňsat däl;

3. Magnit güýji şol bir göwrümli magnitden bäş esse köp;

4.Pot magnit erkin ýerleşdirilip ýa-da enjamdan aňsatlyk bilen aýrylyp bilner;

5. Hemişelik NdFeb magnitiniň ömri uzak.

Magnit çyzykly motor

Çyzykly hereketlendiriji, statoryny we rotoryny "hasaba alynmadyk" elektrik hereketlendirijisidir, şonuň üçin tork (aýlanma) öndürmegiň ýerine uzynlygy boýunça çyzykly güýç öndürýär.Şeýle-de bolsa, çyzykly hereketlendirijiler hökman göni däl.Aýratynlyk boýunça, çyzykly hereketlendirijiniň işjeň bölümi gutarýar, has adaty hereketlendirijiler üznüksiz aýlaw hökmünde ýerleşdirilýär.

4
3

Motor magnit rotory

Seýrek ýer hemişelik magnit hereketlendirijisi, 1970-nji ýyllaryň başynda başlanan hemişelik magnit hereketlendirijisiniň täze görnüşidir.Seýrek ýerdäki hemişelik magnit hereketlendirijisi kiçi göwrüm, ýeňil agram, ýokary netijelilik we gowy häsiýetler ýaly birnäçe artykmaçlyga eýedir.Ulanylyşy awiasiýa, aerokosmos, milli goranmak, enjam öndürmek, senagat we oba hojalygy önümçiligi we gündelik durmuş we beýleki ugurlary öz içine alýar.

Esasan hemişelik magnit hereketlendirijileri ulgamynda magnit komponentlerini öndürýäris, esasanam NdFeb hemişelik magnit hereketlendirijileri, her dürli kiçi we orta hemişelik magnit hereketlendirijilerine gabat gelip bilýär.Mundan başga-da, elektromagnit eddy toguň magnitdäki zeperini azaltmak üçin birnäçe bölek magnit ýasadyk.

Custöriteleşdirilen magnitler

Müşderileriň aýratyn we aýratyn talaplaryna laýyklykda, seýrek ýer magnitleriniň dizaýnyny we markasyny saýlamagy üpjün edýäris.

Seýrek ýeriň hemişelik magnitiniň magnit häsiýetlerinden (ýerüsti magnit, akym / magnit pursaty, temperatura garşylygy), mehaniki häsiýetler, şeýle hem fiziki we himiki aýratynlyklar, magnitleriň we ýumşak magnit materiallarynyň ýerüsti örtük aýratynlyklaryna we ýelimleýiş aýratynlyklaryna çenli iň tygşytly magnit çözgütleri bilen üpjün edýär.

1
212 (3)

Magnitleriň ulanylyşy

Kompaniýanyň önümleri esasan täze energiýa ulaglary we awtoulag zapas şaýlary pudagynda ulanylýar we aşaky akym meýdanlary giňdir.Theurt tarapyndan güýçli wagyz edilýän energiýa tygşytlaýjy we daşky gurşawy goramak düşünjelerine laýyk gelýär, ýurda "uglerod bitaraplygy" maksadyna ýetmäge kömek edýär we bazara bolan isleg çalt ösýär.Kompaniýa, täze energiýa ulaglary pudagynda dünýäde magnit polat bilen üpjün ediji bolup durýar we bu ugur kompaniýanyň esasy ösüş ugrudyr.Häzirki wagtda bu kompaniýa dünýä awtoulag pudagynda öňdebaryjy kompaniýalaryň birnäçesiniň üpjünçilik zynjyryna girdi we birnäçe halkara we içerki awtoulag müşderi taslamalaryny aldy.2020-nji ýylda kompaniýanyň magnit polat önümleriniň satuw mukdary 5000 tonna bolup, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30.58% ýokarlandy.

Magnitizasiýa ugry

Magnit materiallaryň önümçilik prosesinde ugrukdyryş prosesi anizotrop magnitdir.Magnit, adatça, magnit meýdany ugrukdyrylyşy bilen emele gelýär, şonuň üçin önümçiligiň öň ugruny kesgitlemeli, önümleriň magnitleşme ugruny.

Magnitizasiýa ugry1
Elektroplatasiýa derňewi

Elektroplatasiýa derňewi

Bellikler

1. SST gurşawy: 35 ± 2 ℃, 5% NaCl, PH = 6.5-7.2, duz sepýän 1,5ml / sag.

2. PCT gurşawy: 120 ± 3 ℃, 2-2.4atm, distillendirilen suw PH = 6.7-7.2, 100% RH

Haýsydyr bir aýratyn talaplar üçin bize ýüz tutuň

Önümler barada bilim

S: Hemişelik materiallara haýsy magnit çykyşlary girýär?

J: Esasy magnit çykyşlary remanans (Br), magnit induksiýa güýji (bHc), içerki güýçlilik (jHc) we iň ýokary energiýa önümi (BH) Maks.Olardan başga-da başga-da birnäçe çykyşlar bar: Kýuri temperaturasy (Tc), iş temperaturasy (Tw), gaýtadan işlemegiň temperatura koeffisiýenti (α), içerki güýçliligiň temperatura koeffisiýenti (β), rek (μrec) geçirijiliginiň dikelmegi we demagnetizasiýa egriniň gönüburçlugy (Hk / jHc).

……………………

sorag belgisi, duýgur ekranda işewür kömek düşünjesi