• page_banner

Magnit çyzykly motor

Magnit çyzykly hereketlendirijileriň klassifikasiýasy

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Çyzykly hereketlendiriji, statory we rotory "gözegçiliksiz" bolan elektrik hereketlendirijisidir, şonuň üçin tork (aýlanma) öndürmegiň ýerine uzynlygy boýunça çyzykly güýç öndürer.Şeýle-de bolsa, çyzykly hereketlendirijiler hökman göni däl.Aýratynlyk boýunça, çyzykly motoryň işjeň bölümi gutarýar, has adaty hereketlendirijiler üznüksiz aýlaw hökmünde ýerleşdirilýär.

1. Materiallar

Magnit: Neodymium Magnit

Enjam bölegi: 20 # polat, martensit poslamaýan polat

2. Arza

"U-kanal" we "tekiz" çotgasyz çyzykly sero hereketlendirijiler robotlar, herekete getirijiler, stollar / basgançaklar, süýümli optika / fotonikanyň deňleşdirilmegi we ýerleşdirilmegi, gurnama, maşyn gurallary, ýarymgeçiriji enjamlar, elektron önümçilik, görüş ulgamlary we başga-da köp zat üçin idealdygyny subut etdi. senagat awtomatlaşdyryş programmalary.

Näme üçin çyzykly motory saýlamaly?

1. Dinamiki öndürijilik

Çyzykly hereket programmalarynda dinamiki öndürijilik talaplarynyň giň topary bar.Ulgamyň wezipe sikliniň aýratynlyklaryna baglylykda iň ýokary güýç we iň ýokary tizlik motoryň saýlanmagyna itergi berer:

Örän ýokary tizligi we tizlenmegi talap edýän ýeňil ýük göteriji programma, adatça demirsiz çyzykly hereketlendirijini ulanar (demir ýok gaty ýeňil hereket edýän bölegi).Hiç hili çekiji güýji bolmansoň, tizligiň durnuklylygy 0,1% -den pes bolmaly bolanda, demir podşipnikler howa podşipnikleri bilen has ileri tutulýar.

2. Güýçli tizlik aralygy

Göni hereketlendiriji çyzykly hereket, saklanan ýa-da pes tizlikli ýagdaýdan ýokary tizliklere çenli köp tizlikde ýokary güýç berip biler.Çyzykly hereket, demir ýadro hereketlendirijileri üçin söwda güýji bilen gaty ýokary tizliklere (15 m / s çenli) ýetip biler, sebäbi häzirki ýitgiler bilen tehnologiýa çäklendirilýär.Çyzykly hereketlendirijiler pes süýşmek bilen gaty çalt tizligi kadalaşdyrýarlar.Çyzykly hereketlendirijiniň tizlik aralygyndaky öndürijiligini degişli maglumatlar sahypasynda bar bolan güýç-tizlik egrisinde görmek bolýar.

3. Easyönekeý integrasiýa

Magnit çyzykly hereket dürli ululykda bar we köp programmalara aňsatlyk bilen uýgunlaşdyrylyp bilner.

4. Eýeçiligiň bahasynyň arzanlamagy

Loadük göterijisini motoryň hereket edýän bölegine gönüden-göni birikdirmek, nurbatlar, wagt kemerleri, taýajyklar we gurçuk dişli hereketlendirijiler ýaly mehaniki geçiriş elementleriniň zerurlygyny aradan aýyrýar.Çotgaly hereketlendirijilerden tapawutlylykda göni hereketlendiriji ulgamda hereket edýän bölekleriň arasynda baglanyşyk ýok.Şonuň üçin ajaýyp ygtybarlylyga we uzak ömrüňe getirýän mehaniki eşik ýok.Az mehaniki bölekler tehniki hyzmaty azaldýar we ulgamyň bahasyny azaldýar.

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

180x60mm N42SH kiçi tekiz çyzykly hereketlendiriji

Magnit çyzykly hereketlendiriji

Tekiz magnit çyzykly hereketlendiriji

Tekiz magnit çyzykly hereket

U görnüşli magnit çyzykly hereketlendiriji


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň