• sahypa_banner

Magnit Assambleýasy

Magnit ýygnagyň howpsuzlygy we ygtybarlylygy giňden ulanylýar

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Magnit Assambleýasy magnit materiallarynyň işleýşini amala aşyrmak üçin möhüm baglanyşykdyr.Esasan, gurnamak üçin aýratyn talaplary bolan metal, metal däl we beýleki materiallar bilen magnit materiallaryndan soň ulanyş funksiýasyny durmuşa geçirýän önüm ýa-da ýarym taýýar önüm.“Xinfeng Magnetic Materials Co., Ltd.” magnit enjamlaryny gözlemek, işläp düzmek we öndürmek bilen meşgullanýar.Esasy önümlere magnit sorujy bölekler, mahabat magnit sowgatlary, magnit at ýazgylary, magnit sorujylar, magnit sorujy, hemişelik magnit göterijiler, magnit gurallary we beýleki magnit komponentleri girýär.Mundan başga-da, müşderilere dürli senagat hemişelik magnit birikdirmesi, motor hemişelik magnit durnukly rotor, köp bölek ýelimleýji magnitler we komponentler, şeýle hem gözleg we ösüş üçin Helbek massiwini we beýleki magnit ýygnagyny berip bileris.

Olaryň arasynda hemişelik magnit sorujy, üwemek, küreklemek, döwmek we sim kesmek ýaly dürli gaýtadan işlemekde ferromagnit material komponentlerini gysmak üçin ulanylýar.Iýmit, lukmançylyk, dokma, himiýa in engineeringenerçiligi, zibil we lagym arassalaýyş pudaklarynda giňden ulanylýan hemişelik magnit sorujy barlar.Hemişelik magnit göteriji magnit meýdanyny güýç çeşmesi hökmünde kabul edýär we uzak durnukly öndürijilik, amatly işlemek, güýçli adsorbsion güýji, howpsuzlyk we ygtybarlylyk ýaly artykmaçlyklara eýe.

“Xinfeng Magnet” ulanyjylaryň magnit dizaýnyny ýokary hilli önümlere öwürmek we ajaýyp gurnama hyzmatlary bilen ulanyjylara ýokary hilli bölekleri hödürlemek, ulanyjylara toplumlaýyn üpjünçilik zynjyry görnüşinde ýygnamak wagtyny we bahasyny optimizirlemäge we getirmäge kömek etdi. ulanyjylaryň önümçiligine we durmuşyna has amatly.

ÖNÜM KESELI

hemişelik magnit
goşmaça güýçli magnitler
gaty güýçli magnitler
super magnit
gaty güýçli magnitler
kiçi güýçli magnitler
kiçi güýçli magnitler
hakykatdanam güýçli magnitler

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň