• page_banner

Kauçuk Magnit

Kauçuk Magnit Güýçli Hemişelik Magnit

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Kauçuk Magnit birleşdirilen material hökmünde ferrit poroşokyny rezin bilen garyşdyryp, ekstruziýa ýa-da togalanmak bilen gutarýar.

Kauçuk Magnitiň özi ýokary çeýe bolup, ýörite görnüşli we inçe diwarly önümleri öndürmek üçin ulanylyp bilner.Taýýar ýa-da ýarym taýýar önümi aýratyn zerurlyga görä kesip, gysyp, kesip ýa-da laminirläp bolýar.Yzygiderlilikde we takyklykda ýokarydyr.Täsir garşylygynda gowy öndürijilik ony döwmezlige öwürýär.We demagnetizasiýa we poslama gowy garşylyk görkezýär.

Pes dykyzlygyny göz öňünde tutup, enjamyň ýa-da maşynyň agramyny azaltmakda peýdalydyr.Doly radial gönükdirilen magnit öndürmek üçin ulanylyp bilner;PVC, PP sintetiki kagyz we iki taraply lenta we ş.m. bilen örtülen;we dürli önüm öndürmek.Bol çeşme ony arzanlaşdyrýar.

Kauçuk magnitleriň iki esasy görnüşi bar, izotrop we anisotrop.Izotrop rezin magnit magnit häsiýetinde gowşakdyr.Şeýle-de bolsa, Anisotrop rezin magnit magnit häsiýetinde güýçlidir.

Ownuk takyk hereketlendirijilerde, holodilnik gapy möhürinde, magnit öwretmekde, üznüksiz elektrik wyklýuçatelinde, mahabat bezegi, datçikler, gurallar we metr, oýunjaklar, simsiz aragatnaşyk, saglygy goraýyş we dürli elektron enjamlarynda we ş.m. giňden ulanylýar.

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

permanent magnet
rubber fridge magnets
flexible rubber magnet
rubber coated pot magnet
rubber magnet
strong magnetic strips
powerful magnets
super magnet

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň