• sahypa_banner

Lamination Magnet

Laminasiýa Neodimiý magnit, häzirki ýitgini azaldyp biler

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Laminirlenen seýrek ýer magnitleri ýokary öndürijilikli hereketlendirijilerdäki ýitgileri azaldyp biler.Kiçijik tokly ýitgiler pes ýylylygy we has ýokary netijeliligi aňladýar.

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijilerde, rotor bilen stator sinhron aýlanýandygy sebäpli, rotordaky tok ýitgileri hasaba alynmaýar.Aslynda, stator ýeri effektleri, egrem-bugram magnit güýçleriniň sinusoidal däl paýlanyşy we rulonyň sargysynda garmoniki toklaryň emele getirýän garmoniki magnit potensialy, hemişelik magnit gabygyny baglanyşdyrýan rotorda, rotor boýuntyrygynda we metal hemişelik magnitlerde ýitginiň döremegine sebäp bolýar.

Süzülen NdFeB magnitleriniň iň ýokary işleýiş temperaturasy 220 ° C (N35AH) bolany üçin, işleýiş temperaturasy näçe ýokary bolsa, NdFeB magnitleriniň magnitliligi şonça pes bolar, motoryň öwrülişi we güýji şonça pes bolar.Oňa ýylylyk ýitgisi diýilýär!Bu ýitgiler häzirki ýitgiler, ýokary temperatura ýa-da ýokary ýygylykly hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisinde aýratyn agyr bolan hemişelik magnitleriň ýerli demagnetizasiýasyna sebäp bolup biler.

Atylylyk ýitgisi, esasan, motor işleýşi wagtynda elektromagnit eddi tok sebäpli ýüze çykýar.Şonuň üçin bu ýylylyk ýitgisini azaltmak üçin köp sanly usul (her magnitiň arasynda izolýasiýa talap edilýär).

TEHNIKI TALAPLAR

1. Iň inçe izolýasiýa, <20 mikron;

2. 220˚C çenli temperaturada öndürijilik;

3. 0,5 mm we ondan ýokary magnit gatlaklary adaty şekilli we ululykdaky neodimiý magnitlerdir.

APüz tutmagyň çäkleri

Hýokary tizlikli hemişelik magnit hereketlendirijileri, howa giňişligi, awtoulag, awtoulag sporty we senagat bazarlary laminirlenen seýrek ýer magnitlerine ýüz tutýarlar we güýç bilen ýylylygyň arasyndaky söwdany deňleşdirmek üçin işleýärler.

Aartykmaçlyklary: elektromagnit eddy tok sebäpli ýüze çykýan energiýa ýitgisini azaldyp biler.

ÖNÜM KESELI

Spreý epoksi örtükli 15 bölümli magnit

Laminirlenen magniti blokirläň

Laminat magnit janköýerleri

Laminirlenen magnit - ýaý

Laminirlenen magnit - uly ýaý

Laminirlenen magnit blok görnüşi

Çukurly köp sanly magnitli gurnama

Segmental laminirlenen neodimiý magnit

Iň kiçi ýaý magnit


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň