• page_banner

Laminasiýa magnit

Laminasiýa Neodimiý magnit, häzirki ýitgini azaldyp biler

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

ÖNÜMLER GIRIŞ

Laminirlenen seýrek toprak magnitleri ýokary öndürijilikli hereketlendirijilerdäki häzirki ýitgileri azaldyp biler.Kiçijik tok ýitgileri pes ýylylygy we has ýokary netijeliligi aňladýar.

Hemişelik magnit sinhron hereketlendirijilerde, rotor bilen stator sinhron aýlanýandygy sebäpli, rotordaky tok ýitgileri hasaba alynmaýar.Aslynda, statoryň ýeri effektleri, egrem-bugram magnit güýçleriniň sinusoidal däl paýlanyşy we rulonyň sargysynda garmoniki toklaryň emele getirýän garmoniki magnit potensialy rotoryň, rotoryň boýuntyrygynyň we hemişelik magnit gabygyny baglanyşdyrýan metal hemişelik magnitleriň ýitgisine sebäp bolýar.

Süzülen NdFeB magnitleriniň iň ýokary işleýiş temperaturasy 220 ° C (N35AH) bolany üçin, işleýiş temperaturasy näçe ýokary bolsa, NdFeB magnitleriniň magnitliligi şonça-da pes bolar, motoryň öwrülişi we güýji şonça pes bolar.Muňa ýylylyk ýitgisi diýilýär!Bu ýitgileriň häzirki ýitgileri, ýokary tizliklere ýa-da ýokary ýygylykdaky hemişelik magnit sinhron hereketlendirijisinde aýratyn agyr bolan hemişelik magnitleriň ýerli demagnetizasiýasyna sebäp bolup, temperaturanyň ýokarlanmagyna sebäp bolup biler.

Atylylyk ýitgisi, esasan, motor işleýşi wagtynda elektromagnit eddy togundan döreýär.Şonuň üçin bu ýylylyk ýitgisini azaltmak üçin köp sanly usul (her magnitiň arasynda izolýasiýa talap edilýär).

TEHNIKI TALAPLAR

1. Iň inçe izolýasiýa, <20 mikron;

2. 220˚C çenli temperaturada öndürijilik;

3. 0,5 mm we ondan ýokary magnit gatlaklary adaty şekilli we ululykdaky neodimiý magnitdir.

APüz tutmagyň çäkleri

Hýokary tizlikli hemişelik magnit hereketlendirijileri, howa giňişligi, awtoulag, awtoulag we senagat bazarlary laminirlenen seýrek ýer magnitlerine öwrülýär we güýç bilen ýylylygyň arasyndaky söwdany deňleşdirmek üçin işleýär.

Aartykmaçlyklary: elektromagnit eddy togundan döreýän energiýa ýitgisini azaldyp biler.

ÖNÜMLERIIS GÖRNÜŞI

Spreý epoksi örtükli 15 bölümli magnit

Laminirlenen magniti blokirläň

Magnit magnit janköýerleri

Laminirlenen magnit - ýaý

Laminirlenen magnit - uly ýaý

Laminirlenen magnit blok görnüşi

Çukurlar bilen birleşdirilen köp sanly magnit gurnama

Segmental laminirlenen neodimiý magnit

Iň kiçi ýaý magnit


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň