• sahypa_banner

Habarlar

 • NdFeb magnitini gatygepleýjide ulanmak

  NdFeb magnitini gatygepleýjide ulanmak

  Neodymium Magnet, NdFeb Neodymium magnit diýlip hem tanalýar, neodim, demir we bor tarapyndan emele gelen tetragonal kristal ulgamdyr.Bu magnit, şol döwürdäki dünýädäki iň uly magnit SmCo Perman Magnets-den has köp magnit energiýasyna eýe boldy.Soň bolsa, poroşok metallurgiýasynyň üstünlikli ösüşi, Gener ...
  Koprak oka
 • Güýçli magnitli magnit güýjüniň bir görnüşi

  Güýçli magnitli magnit güýjüniň bir görnüşi

  Super güýçli magnitleriň magnit görnüşleri: Daşarky magnit meýdany bolmadyk ýagdaýynda, magnit meýdanyndaky elektronlaryň ýa-da ýanaşyk atomlaryň arasyndaky beýleki täsirleriň netijesinde magnit pursatlary ýylylyk hereketiniň täsirini ýeňip geçýär, güýçli magnitler bölekleýin ýatyrylýar ...
  Koprak oka
 • Magnitleriň esasy parametrleriniň NdFeb hereketlendirijisiniň hereketlendirijisine täsiri

  Magnitleriň esasy parametrleriniň NdFeb hereketlendirijisiniň hereketlendirijisine täsiri

  NdFeb magnit her dürli hereketlendirijide has giňden ulanylýar.Bu gün, NdFeb-iň dürli parametrleriniň motor dizaýnyna tutýan orny we täsiri barada gürleşeris.1.NFeb Magnitlerinde galan BR-iň motor öndürijiligine täsiri: Ndfeb magnitleriniň galan BR bahasy näçe ýokary bolsa, şonça-da ýokary ...
  Koprak oka
 • Şah magnitleri üçin ferrit ýa-da neodim magnitleri?

  Şah magnitleri üçin ferrit ýa-da neodim magnitleri?

  Powerokary kuwwatly ýüň, magnit boşlugynda ýokary güýji we ýokary temperaturasy sebäpli Hytaý Ferrite Magnetini ulanýar.Umumy neodimiý magnit yzyna gaýtaryp bolmajak magnit peselmegine sebäp bolup biler, ýöne ferrit adatça gowy.Bu ululyk barada aýdylanda, şol bir bahadan gelip çykýan bolmagy ähtimal ...
  Koprak oka
 • Önümçilik prosesinde NdFeb magnitiniň tehniki talaplary

  Önümçilik prosesinde NdFeb magnitiniň tehniki talaplary

  Ndfeb Neodymium Magnet-iň himiki gorag tehnologiýasy, esasan, metal örtükleriň elektroplatirleme we elektroliz örtügini, keramiki örtükleriň öwrüliş filmini we organiki örtükleriň sepilmegi we elektroforezi öz içine alýar.Önümçilikde adatça metal prot taýýarlamak üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Dürli materiallaryň magnitleri dürli şekilde we ululykda işlenip bilner

  Dürli materiallaryň magnitleri dürli şekilde we ululykda işlenip bilner

  NdFeB magnitleri gaty magnitlidir.Ilki bilen eliňizi ýa-da bedeniňiziň beýleki böleklerini magnit bilen saklamagyňyz gerek.Ndfeb Neodymium Magnet öndürmek üçin esasy çig mal metal neodim, metal praseodiý, arassa demir, alýumin, bor-demir garyndysy we beýleki çig mal ...
  Koprak oka
 • NdFeb magnit önümleri baradaky bilimleri wagyz ediň

  NdFeb magnit önümleri baradaky bilimleri wagyz ediň

  Ndfeb Neodymium Magnet, häzirki wagtda ýokary söwda öndürijiligi bolan Magnitdir.Magneto diýlip atlandyrylýar we uly magnit energiýa önüminiň (BHmax) magnit häsiýetleri Ferritden 10 esse ýokarydyr.Özüniň mehaniki gaýtadan işleýşi hem gaty gowy.Operatin ...
  Koprak oka
 • Hemişelik magnitiň ýerüsti elektroplatasiýa tehnologiýasy

  Hemişelik magnitiň ýerüsti elektroplatasiýa tehnologiýasy

  NdFeb hemişelik magnit çig maly, nikel esasly superalloý, poslama görünmek gaty aňsat.Şonuň üçin ýerüsti bejergi geçirilende degişli taýýarlyk we örtük saýlanylmalydyr.Hasaplamazdan ozal, NdFeb hemişelik magnit çig maly bolmaly ...
  Koprak oka
 • Emeli magnitleriň düzümi we öndürijilik aýratynlyklary

  Emeli magnitleriň düzümi we öndürijilik aýratynlyklary

  Emeli magnitiň düzümi, zerurlyga görä dürli metallaryň magnitleşmegine esaslanýar.Magnit bir ujunda at polýusyny, beýleki ujunda bolsa at polýusyny emele getirýän magnit maddasyna ýakynlaşýar (degýär).Magnitleriň klassifikasiýasy A. Tempora ...
  Koprak oka
 • AlNiCo magnitiniň iki polýusynyň ýörelgesi

  AlNiCo magnitiniň iki polýusynyň ýörelgesi

  “Alnico Magnet” dürli magnit häsiýetlerine eýe we dürli metal düzümi sebäpli ulanylýar.Alnico hemişelik Magnit üçin üç dürli önümçilik prosesi bar: Cast Alnico Magnet, Sintering we Bonding guýma amallary dürli ululykda we şekilde öndürilip bilner.C bilen deňeşdirilende ...
  Koprak oka
 • NdFeb magnitleriniň aýratynlyklary we öndürijiligi

  NdFeb magnitleriniň aýratynlyklary we öndürijiligi

  Neodymium Super Magnitler, Neodiumdan, demirden we bordan (Nd2Fe14B) emele gelen tefoursquare kristallarydyr.Magnitiň energiýa önümi (BHmax) samarium kobalt magnitinden has uly.NdFeb magnitleri gaty diskler, jübi telefonlary, nauşnik ... ýaly elektron önümlerinde giňden ulanylýar.
  Koprak oka
 • Specialörite şekilli magnitleriň ugry we galyp yzygiderliligi

  Specialörite şekilli magnitleriň ugry we galyp yzygiderliligi

  Önümçilik prosesinde magnit, ýörite şekilli magnit bir gezeklik gaýtadan işlemek kyn.Magnit ugrukdyrylyşy we emele getiriş tertibi: boş dykyzlykdan ýasalan ugrukdyryş, galyp we izostatiki basyşdan soň magnit tozy gaty pes, bu önümçilikde negatiw faktor ...
  Koprak oka
1234Indiki>>> Sahypa 1/4