• sahypa_banner

Önümler barada bilim

Hemişelik materiallara haýsy magnit çykyşlary girýär?

Esasy magnit çykyşlary remanans (Br), magnit induksiýa güýji (bHc), içerki güýçlilik (jHc) we iň ýokary energiýa önümi (BH) Maks.Olardan başga-da başga-da birnäçe çykyşlar bar: Kýuri temperaturasy (Tc), iş temperaturasy (Tw), gaýtadan işlemegiň temperatura koeffisiýenti (α), içerki güýçliligiň temperatura koeffisiýenti (β), rek (μrec) geçirijiliginiň dikelmegi we demagnetizasiýa egriniň gönüburçlugy (Hk / jHc).

Magnit meýdan güýji näme?

1820-nji ýylda Daniýada alym HCOersted elektrik bilen magnitiň arasyndaky esasy baglanyşygy açyp görkezýän häzirki defektli simiň golaýynda iňňäniň dörändigini, soň bolsa Elektromagnitikanyň dörändigini anyklady.Amal, magnit meýdanynyň we tok bilen toguň töwereginde emele gelen çäksiz simiň güýjüniň ululygyna proporsionaldygyny we simden uzaklyga ters proporsionaldygyny görkezýär.SI birlik ulgamynda 1 amper (2 pi) magnit meýdanynyň güýç metrleriniň aralygynda 1 amper tok çäksiz sim götermegiň kesgitlemesi 1A / m (an / M);CGS ulgamynyň birliginde Oerstediň elektromagnitizme goşan goşandyny ýatlamak üçin, 0,2 sim aralygy magnit meýdanynda 1 amper häzirki çäksiz geçirijini götermegiň kesgitlemesi 1Oe sm (Oster), 1 / (1Oe = 4 PI) * 103A / m we magnit meýdanynyň güýji adatça H.-de aňladylýar.

Magnit polýarizasiýa (J) näme, magnitleşme güýçlenýär (M), ikisiniň arasynda näme tapawut bar?

Häzirki zaman magnit gözlegleri, ähli magnit hadysalarynyň magnit dipol diýilýän tokdan gelip çykýandygyny görkezýär. Wakuumdaky magnit meýdanynyň iň ýokary momenti, magnit dipol pursady Pm daşarky magnit meýdany we birligiň göwrümine magnit dipol pursadydyr material J, SI birligi T (Tesla).Bir materialyň göwrümine magnit pursatynyň wektory M, magnit pursaty Pm / μ0, SI birligi A / m (M / m).Şonuň üçin M we J: J = μ0M, μ0 arasyndaky gatnaşyk vakuum geçirijiligi üçin, SI bölüminde μ0 = 4π * 10-7H / m (H / m).

Magnit induksiýa intensiwligi (B), magnit akymynyň dykyzlygy (B) näme, B we H, J, M arasynda nähili baglanyşyk bar?

Magnit meýdany islendik orta H ulanylanda, orta magnit meýdanynyň intensiwligi H bilen deň däl, H magnit intensiwligi we magnit gurşawy J. Sebäbi materialyň içindäki magnit meýdanynyň güýji magnit bilen görkezilýär induksiýa serişdesi arkaly H meýdany.H bilen tapawutlanmak üçin B: B = μ0H + J (SI birligi) B = H + 4πM (CGS birlikleri) diýlip atlandyrylýan magnit induksiýa serişdesi diýýäris.
Magnit induksiýa intensiwliginiň birligi T, CGS birligi Gs (1T = 10Gs).Magnit hadysasy magnit meýdany çyzyklary bilen aýdyň görkezilip bilner, we magnit induksiýa B magnit akymynyň dykyzlygy hökmünde hem kesgitlenip bilner.Magnit induksiýa B we magnit akymynyň dykyzlygy B düşünjede umumy ulanylyp bilner.

Gaýtadan işlemek (Br), magnit mejbury güýç (bHc) diýilýän zat, içerki mejbury güýç (jHc) näme?

Magnit magnit meýdany ýapyk ýagdaýda çekilenden soň doýmak üçin magnit magnitleşmesi, magnit magnit polýarizasiýasy J we içerki magnit induksiýa B we H we daşarky magnit meýdanynyň ýitmegi sebäpli ýitip gitmez we a saklar belli bir ululyk.Bu baha galyndy magnit induksiýa magnit diýilýär, remanensiýa Br, SI birligi T, CGS birligi Gs (1T = 10⁴Gs) diýilýär.Hemişelik magnitiň demagnetizasiýa egrisi, ters magnit meýdany HH bahasyna çenli ýokarlananda, B magnitiň magnit induksiýa intensiwligi 0 bolup, bHc ters magnit materialynyň magnit täsiriniň H bahasy diýilýär;ters magnit meýdanynda H = bHc, daşarky magnit akymynyň ukybyny, hemişelik magnit materialynyň bHc häsiýetnamasynyň daşarky ters magnit meýdanyna ýa-da beýleki demagnetizasiýa täsirine garşy durmak ukybyny görkezmeýär.Mejbury bHc magnit zynjyrynyň dizaýnynyň möhüm parametrlerinden biridir.Haçan-da ters magnit meýdany H = bHc, magnit akymyny görkezmese-de, J magnitiniň magnit intensiwligi asyl ugurda uly gymmatlyk bolup galýar.Şonuň üçin bHc-iň içerki magnit häsiýetleri magnit häsiýetlendirmek üçin ýeterlik däl.Ters magnit meýdany H jHc ulalanda, wektor mikro magnit dipol magnit içerki 0 bolýar. Ters magnit meýdanynyň bahasyna jHc-iň içerki güýji diýilýär.Mejbury jHc hemişelik magnit materialynyň örän möhüm fiziki parametridir we daşarky magnit meýdanyna ýa-da beýleki demagnetizasiýa täsirine garşy durmak, asyl magnitleşdiriş ukybynyň möhüm görkezijisini saklamak üçin hemişelik magnit materialynyň häsiýetnamasydyr.

Iň ýokary energiýa önümi (BH) m näme?

Hemişelik magnit materiallarynyň demagnetizasiýasynyň BH egrisinde (ikinji kwadrantda), dürli nokatlara laýyk magnitler dürli iş şertlerinde.Bm we Hm-de belli bir nokadyň BH demagnetizasiýa egrisi (gorizontal we dik koordinatlar) magnitiň ululygyny we magnit induksiýa intensiwligini we döwletiň magnit meýdanyny görkezýär.BM we HM önüminiň mutlak bahasy Bm * Hm, BHmax diýlip atlandyrylýan magnit energiýasyna deň bolan daşarky işiň adyndan.Iň ýokary bahasy (BmHm) bolan magnit, magnitiň iň ýokary energiýa önümi ýa-da (BH) m diýlip atlandyrylýan energiýa önümi diýlip atlandyrylýan daşarky iş ukybyny görkezýär.SI ulgamyndaky BHmax birligi J / m3 (joules / m3), MGOe üçin CGS ulgamy, 1MGOe = 10² / 4π kJ / m3.

Kýuri temperaturasy (Tc), magnitiň (Tw) iş temperaturasy, olaryň arasyndaky baglanyşyk nähili?

Kýuri temperaturasy, magnit materialynyň magnitleşmeginiň nola çenli peselýän temperaturasydyr we ferromagnit ýa-da ferrimagnit materiallaryň para-magnit materiallaryna öwrülmegi üçin möhüm nokatdyr.Kýuri temperaturasy Tc diňe materialyň düzümi bilen baglanyşykly we materialyň mikro gurluşy bilen hiç hili baglanyşygy ýok.Belli bir temperaturada, hemişelik magnit materiallarynyň magnit häsiýetleri, otag temperaturasy bilen deňeşdirilende belli bir aralykda azaldylyp bilner.Temperatura Tw magnitiniň iş temperaturasy diýilýär.Magnit energiýasynyň peselmeginiň ululygy magnitiň ulanylmagyna baglydyr, kesgitlenmedik bahadyr, dürli programmalarda şol bir hemişelik magnit dürli iş temperaturasyna eýe.Tc magnit materialynyň Kýuri temperaturasy materialyň işleýiş temperatura çäginiň teoriýasyny görkezýär.Islendik hemişelik magnitiň işleýän Tw-i diňe bir Tc bilen däl, eýsem jHc ýaly magnitiň magnit häsiýetleri we magnit zynjyrynyň işleýşi bilen hem baglanyşyklydygyny bellemelidiris.

Hemişelik magnitiň (μrec) magnit geçirijiligi näme, J demagnetizasiýa egriniň kwadraty (Hk / jHc) näme?

BH magnit iş nokadynyň demagnetizasiýa egrisiniň kesgitlemesi, üýtgeýän yz çyzygynyň yzky magnit dinamiki, yzyna geçirijilik ukyby üçin çyzygyň eňegi.Elbetde, gaýdyp beriş geçirijiligi μrec dinamiki iş şertlerinde magnitiň durnuklylygyny häsiýetlendirýär.Hemişelik magnit BH demagnetizasiýa egrisiniň kwadratlygy we hemişelik magnitleriň möhüm magnit häsiýetlerinden biridir.Süzülen Nd-Fe-B magnitleri üçin μrec = 1.02-1.10, μrec näçe kiçi bolsa, dinamiki iş şertlerinde magnitiň durnuklylygy şonça gowy.

Magnit zynjyr näme, açyk, ýapyk zynjyrly ýagdaý näme?

Magnit zynjyr, howa boşlugynyň belli bir meýdanyna degişlidir, ol hemişelik magnitleriň bir ýa-da köplügi, häzirki göteriji sim, demir belli bir görnüşe we ululyga görä birleşdirilýär.Demir ýokary geçirijilik materiallary bilen arassa demir, pes uglerod polat, Ni-Fe, Ni-Co garyndysy bolup biler.Boýuntyryk diýlip hem atlandyrylýan ýumşak demir, akymyň akymyny ýerine ýetirýär, ýerli magnit induksiýa güýjüni ýokarlandyrýar, magnit syzmagynyň öňüni alýar ýa-da azaldýar, hem-de magnit zynjyryndaky roluň bölekleriniň mehaniki güýjüni ýokarlandyrýar.Bir magnitiň magnit ýagdaýy, ýumşak demir ýok bolanda adatça açyk ýagdaý diýilýär;magnit ýumşak demir bilen emele gelen akym zynjyrynda bolanda, magnit ýapyk zynjyrda diýilýär.

Süzülen Nd-Fe-B magnitleriniň mehaniki aýratynlyklary haýsylar?

Sinterlenen Nd-Fe-B magnitleriniň mehaniki aýratynlyklary :

Egilmek güýji / MPa Gysyş güýji / MPa Gatylyk / Hv Ongong Modulus / kN / mm2 Uzalma /%
250-450 1000-1200 600-620 150-160 0

Süzülen Nd-Fe-B magnitiniň adaty döwük materialdygyny görmek bolýar.Magnitleri gaýtadan işlemek, ýygnamak we ulanmak prosesinde, magnitiň ýarylmagyndan ýa-da çökmeginden gaça durmak üçin, magnitiň agyr täsirine, çaknyşmagyna we aşa dartyş stresine sezewar bolmazlygy üçin üns bermeli.Sintezlenen Nd-Fe-B magnitleriniň magnit güýjüniň magnitli ýagdaýda gaty güýçlidigi bellärliklidir, adamlar işleýän wagtynda şahsy howpsuzlygy barada alada etmeli, güýçli sorujy güýç bilen barmaklaryň ýokary galmagynyň öňüni almaly.

Süzülen Nd-Fe-B magnitiniň takyklygyna täsir edýän faktorlar haýsylar?

Süzülen Nd-Fe-B magnitiniň takyklygyna täsir edýän faktorlar, enjamlary gaýtadan işlemek, gurallar we gaýtadan işlemek tehnologiýasy, operatoryň tehniki derejesi , we ş.m. Mundan başga-da, materialyň mikro gurluşy uly täsir edýär magnitiň işleýiş takyklygy.Mysal üçin, esasy fazaly ýogyn däneli, işleýiş ýagdaýyna ýykgyn edýän magnit;magnit adaty däne ösmegi, ýerüsti işleýiş ýagdaýy garynja çukuryna ýykgyn edýär;dykyzlygy, düzümi we ugry deň däl, kameranyň ululygy deň bolmaz;Has ýokary kislorodly magnit döwük we işleýiş döwründe burçy kesmäge ýykgyn edýär;Däneli däneleriň magnit esasy fazasy we Nd baý fazanyň paýlanyşy birmeňzeş däl, substrat bilen birmeňzeş örtük ýelimi, örtügiň galyňlygynyň birmeňzeşligi we örtügiň poslama garşylygy inçe dänäniň we Ndyň birmeňzeş paýlanyşynyň esasy tapgyryndan has ýokary bolar. baý faza tapawudy magnit bedeni.Highokary takyklanan Nd-Fe-B magnit önümlerini almak üçin material öndürýän inerener, maşyn inereneri we ulanyjy biri-biri bilen doly aragatnaşyk saklamaly we hyzmatdaş bolmaly.