• page_banner

Arza

Magnetic Devices 1

Magnit enjamlary

Işleýiş ýörelgesi:

Magnit enjamlaryň işleýiş ýörelgesi, torky hereketlendirijiniň ujundan howa boşlugyna çenli ujuna geçirýär.Enjamyň geçiriji tarapy bilen ýük tarapynyň arasynda hiç hili baglanyşyk ýok.Geçirişiň bir gapdalynda güýçli seýrek toprakly magnit meýdany we beýleki tarapdaky geçirijiden induksiýa tok tork döretmek üçin täsir edýär.Howa boşlugynyň aralygyny üýtgetmek bilen, burulýan güýç takyk dolandyrylyp bilner we tizligi dolandyryp bolar.

Önümleriň artykmaçlyklary:

Hemişelik magnit sürüjisi motor bilen ýüküň arasyndaky baglanyşygy howa boşlugy bilen çalyşýar.Howa boşlugy zyýanly yrgyldylary ýok edýär, könelmegi azaldýar, energiýanyň netijeliligini ýokarlandyrýar, motor ömrüni uzaldýar we enjamlary aşa köp zeperlerden goraýar.Netije:

Energiýany tygşytlaň

Giňeldilen ygtybarlylyk

Bejeriş çykdajylaryny azaltmak

Amal gözegçiligini gowulandyrdy

Garmoniki ýoýulma ýa-da energiýa hiliniň meselesi ýok

Agyr şertlerde işlemäge ukyply

Motor

Samarium kobalt garyndysy 1980-nji ýyllardan bäri seýrek ýeriň hemişelik magnit hereketlendirijileri üçin ulanylýar.Önümiň görnüşleri şulary öz içine alýar: Servo motor, hereketlendiriji motor, awtoulag başlangyjy, ýerüsti harby motor, awiasiýa motory we ş.m. önümiň bir bölegi eksport edilýär.Samarium kobalt hemişelik magnit garyndysynyň esasy aýratynlyklary:

(1).Demagnetizasiýa egrisi esasan göni çyzyk, eňňit ters geçirijilige ýakyn.Recoveryagny, dikeldiş çyzygy demagnetizasiýa egrisine takmynan gabat gelýär.

(2).Uly Hcj bar, demagnetizasiýa garşy güýçli garşylygy bar.

(3).Highokary (BH) iň ýokary magnit energiýa önümine eýe.

(4).Tersine temperatura koeffisiýenti gaty az we magnit temperaturasynyň durnuklylygy gowy.

Aboveokardaky aýratynlyklar sebäpli seýrek toprak samarium kobalt hemişelik magnit garyndysy açyk zynjyryň ýagdaýyny, basyş ýagdaýyny, demagnetizasiýa ýagdaýyny ýa-da kiçi göwrümli komponentleri öndürmek üçin dinamiki ýagdaýy ulanmak üçin has amatlydyr.

The motor

Motor, elektrik üpjünçiliginiň görnüşine görä DC hereketlendirijisine we AC hereketlendirijisine bölünip bilner.

(1).Gurluşyna we iş ýörelgesine görä, DC motoryny aşakdakylara bölmek bolar:

Çotgasyz DC motor we çotga DC motory.

Çotga DC hereketlendirijisi: hemişelik magnit DC hereketlendirijisi we elektromagnit DC hereketlendirijisi.

Elektromagnit DC hereketlendirijisini aşakdakylara bölmek bolar: DC hereketlendirijisi, DC hereketlendirijisi, beýleki DC hereketlendirijisi we birleşdiriji DC hereketlendirijisi.

Hemişelik magnit DC hereketlendirijisine bölünip bilner: seýrek toprak hemişelik magnit DC motor, ferrit hemişelik magnit DC motor we Alnico hemişelik magnit DC motor.

(2).AC hereketlendirijisini hem bölmek bolar: bir fazaly hereketlendiriji we üç fazaly hereketlendiriji.

Electroacoustic1

Elektroakustiki

Işleýiş ýörelgesi:

Magnit meýdanyny öndürmek, magnit meýdanyndan çykýan tolgunmany we titremäni öndürmek üçin asyl gatygepleýji magnit meýdany hereketini rulondan geçirmek.Iň köp ulanylýan gatygepleýji.

Takmynan aşakdaky esasy böleklere bölmek bolar:

Kuwwat ulgamy: ses rulonyny (elektrik rulonyny hem goşmak bilen) rulon, yrgyldy titremesini ses signallaryna öwürmek üçin diafragma arkaly adatça titremäniň ulgamy bilen berkidilýär.

Wibrasiýa ulgamy: ses filmini, ýagny şahly diafragma, diafragma goşmak bilen.Diafragma dürli materiallardan ýasalyp bilner.Gatygepleýjiniň ses hiliniň esasan diafragmanyň materiallary we önümçilik prosesi bilen kesgitlenýändigini aýdyp bolar.

Magnitleriniň dürli gurnama usullaryna görä, oňa bölmek bolar:

Daşarky magnit: magnit ses rulonyna daňyň, şonuň üçin ses rulonyny magnitden has uly ediň.Daşarky ses rulonynyň ululygy artýar, şonuň üçin diafragma kontakt meýdanyny ulaldýar we dinamiki has gowy bolýar.Sizeokarky ululykdaky ses rulonynyň has ýokary ýylylyk ýaýramagy bilen.

Inner magnit: ses rulony magnitiň içinde gurlupdyr, şonuň üçin ses rulonynyň ululygy has kiçi.

Örtük enjamlary

Magnitron tüýdük örtük enjamlarynyň esasy ýörelgesi, elektrik meýdanynyň täsiri astynda substrata tizlenmek prosesinde elektronlaryň argon atomlary bilen çaknyşmagy, soňra köp sanly argon ionlaryny we elektronlaryny ionlaşdyrmak we elektronlar substrata uçmagydyr.Elektrik meýdanynyň täsiri astynda argon iony nyşana bombalamak üçin çaltlaşýar we köp sanly nyşana atylýar, sebäbi film döretmek üçin substratda bitarap maksatly atomlar (ýa-da molekulalar) ýerleşýär.Magnit meýdany lorenzo güýjüniň täsir eden substrata uçmagy çaltlaşdyrmakda ikinji derejeli elektron, nyşana ýakyn plazma sebiti bilen çäklenýär, bu ýerdäki plazmanyň dykyzlygy gaty ýokary, magnit meýdanynyň täsiri astynda ikinji elektron tegelek hereket hökmünde nyşanyň üstü, elektron hereket ýoly gaty uzyn, yzygiderli argon atomynyň çaknyşmagy, nyşana bombalanmak üçin köp mukdarda argon ionyny çykarýar.Birnäçe çaknyşykdan soň elektronlaryň energiýasy kem-kemden azalýar we magnit meýdany çyzyklaryndan nyşandan uzaklaşýarlar we ahyrynda substrata goýýarlar.

Coating Equipment-

Magnitronyň dökülmegi, elektronlaryň hereket ýoluny baglanyşdyrmak we giňeltmek, elektronlaryň hereket ugruny üýtgetmek, işleýän gazyň ionlaşma tizligini ýokarlandyrmak we elektronlaryň energiýasyny netijeli ulanmak üçin magnit meýdanyny ulanmakdyr.Magnit meýdany bilen elektrik meýdanynyň (EXB drift) özara täsiri, aýry-aýry elektron traýektoriýasynyň nyşanyň üstündäki aýlaw hereketini däl-de, üç ölçegli spiralda ýüze çykmagyna sebäp bolýar.Maksatly ýerüsti aýlawly profil barada aýdylanda bolsa, maksatly magnit meýdanynyň magnit meýdany çyzykly şekildir.Paýlaýyş ugry filmiň emele gelmegine uly täsir edýär.

Magnitronyň dökülmegi ýokary film emele getiriş tizligi, aşaky substratyň temperaturasy, gowy ýelmeşme we uly meýdanyň örtügi bilen häsiýetlendirilýär.Tehnologiýany DC magnitron tüýdügine we RF magnitron tüýdügine bölmek bolar.

wind turbines in the Oiz eolic park

Windel öndürmek

Hemişelik magnit ýel generatory ýokary öndürijilikli süzülen NdFeb hemişelik magnitleri kabul edýär, ýeterlik derejede ýokary Hcj magnitiň ýokary temperaturada magnitliligini ýitirmeginiň öňüni alyp biler.Magnitiň ömri substrat materialyna we poslama garşy bejergä baglydyr.NdFeb magnitiniň poslama garşy önümçiliginden başlamaly.

Uly hemişelik magnit ýel generatory, adatça müňlerçe NdFeb magnitini ulanýar, rotoryň her polýusy köp magnitleri emele getirýär.Rotor magnit polýusynyň yzygiderliligi, ölçegli çydamlylygyň we magnit häsiýetleriniň yzygiderliligini goşmak bilen magnitleriň yzygiderliligini talap edýär.Magnit häsiýetleriň birmeňzeşligi şahsyýetleriň arasyndaky magnit üýtgemäniň kiçidigini we aýry-aýry magnitleriň magnit häsiýetleriniň birmeňzeş bolmalydygyny öz içine alýar.

Bir magnitiň magnit birmeňzeşligini kesgitlemek üçin, magnitiň birnäçe ownuk böleklere bölünmegi we demagnetizasiýa egrisini ölçemek zerurdyr.Bir toparyň magnit häsiýetleriniň önümçilik prosesinde gabat gelýändigini barlaň.Nusga hökmünde peçiň dürli böleklerinden magnit çykarmak we olaryň demagnetizasiýa egrisini ölçemek zerurdyr.Ölçeg enjamlary gaty gymmat bolany üçin, ölçelýän her magnitiň bitewiligini üpjün etmek mümkin däl diýen ýaly.Şonuň üçin önümi doly gözden geçirmek mümkin däl.NdFeb magnit häsiýetleriniň yzygiderliligi önümçilik enjamlary we proses gözegçiligi bilen kepillendirilmelidir.

Senagat awtomatizasiýasy

Awtomatlaşdyryş, enjamlaryň, ulgamyň ýa-da prosesiň adamlaryň ýa-da az adamyň gönüden-göni gatnaşmazdan adamlaryň talaplaryna laýyklykda awtomatiki kesgitlemek, maglumatlary gaýtadan işlemek, seljermek we manipulýasiýa etmek arkaly garaşylýan maksada ýetýän prosesi aňladýar.Awtomatlaşdyryş tehnologiýasy senagatda, oba hojalygynda, harbyda, ylmy gözleglerde, transportda, işewürlikde, lukmançylykda, hyzmatda we maşgalada giňden ulanylýar.Awtomatlaşdyryş tehnologiýasyny ulanmak adamlary diňe bir agyr fiziki zähmetden, akyl zähmetiniň we agyr, howply iş gurşawyndan azat edip bilmez, eýsem adam organlarynyň işini giňelder, zähmet öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrar, adam düşünmek ukybyny ýokarlandyrar. dünýä.Şonuň üçin awtomatlaşdyryş, senagaty, oba hojalygyny, milli goranyşy we ylym we tehnologiýany döwrebaplaşdyrmagyň möhüm şerti we möhüm nyşanydyr.Awtomatlaşdyrylan energiýa üpjünçiliginiň bir bölegi hökmünde magnit önümiň möhüm aýratynlyklaryna eýedir:

1. Partlaýjy ýerler üçin esasanam uçgun ýok;

2. Gowy energiýa tygşytlaýyş täsiri;

3. startumşak başlangyç we ýumşak duralga, gowy tormoz öndürijiligi

4. Ownuk göwrüm, uly gaýtadan işlemek.

drinks production plant in China
Aerospace-Field

Aerokosmos meýdançasy

Seýrek toprak guýulýan magniý garyndysy, esasan, ýokary temperatura güýjüne we uzak wagtlap süýşmäge garşylygy bolan uzak möhletli 200 ~ 300 for üçin ulanylýar.Magniýdäki seýrek toprak elementleriniň erginligi başga, artýan tertip bolsa lantan, garyşyk seýrek toprak, kerium, praseodymium we neodimium.Onuň gowy täsiri otag temperaturasynda we ýokary temperaturada mehaniki häsiýetlere-de ýokarlanýar.Heatylylyk bejergisinden soň, AVIC tarapyndan işlenip düzülen esasy goşundy elementi hökmünde neodimium bilen ZM6 garyndysy diňe bir otag temperaturasynda ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolman, eýsem ýokary temperaturada geçiş mehaniki aýratynlyklaryna we süýşmäge garşylygy hem bar.Otagyň temperaturasynda ulanylyp bilner we 250 at uzak wagtlap ulanylyp bilner.Yttrium poslama garşy täze guýma magniý ergininiň peýda bolmagy bilen, soňky ýyllarda daşary ýurt awiasiýa pudagynda guýma magniý garyndysy ýene-de meşhur boldy.

Magniý erginlerine degişli mukdarda seýrek metallary goşandan soň.Magniý erginine seýrek toprak metalynyň goşulmagy, garyndynyň suwuklygyny ýokarlandyryp, mikroporozitliligi peseldip, howanyň berkligini ýokarlandyryp, gyzgyn döwülme we gözeneklilik hadysasyny ep-esli gowulaşdyryp biler, şeýlelik bilen garyndynyň 200-den ýokary güýji we süýşmegine garşylygy bar. 300 ℃.

Superalloýlaryň häsiýetlerini gowulandyrmakda seýrek ýer elementleri möhüm rol oýnaýar.Superalloýlar aeroenginleriň gyzgyn uç böleklerinde ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ýokary temperaturada oksidlenmä garşylygy, poslama garşylygy we güýji peselmegi sebäpli aero-hereketlendirijiniň öndürijiligini hasam gowulandyrmak çäklendirilýär.

Öý enjamlary

Öý enjamlary esasan öýlerde we şuňa meňzeş ýerlerde ulanylýan elektrik we elektron enjamlarynyň ähli görnüşlerine degişlidir.Şeýle hem raýat enjamlary, durmuş enjamlary hökmünde biliň.Içerki enjamlar adamlary agyr, ownuk we köp wagt talap edýän öý işlerinden azat edýär, has amatly we owadan, ýaşaýyş we iş gurşawynyň fiziki we akyl saglygyna has amatly we baý we reňkli güýmenje şertlerini döredýär, bu a häzirki zaman maşgala durmuşynyň zerurlygy.

Öý enjamlarynyň bir asyr töweregi taryhy bar, Amerikanyň Birleşen Ştatlary durmuş enjamlarynyň doglan ýeri hasaplanýar.Öý enjamlarynyň gerimi ýurda görä üýtgeýär we dünýä henizem durmuş enjamlarynyň bitewi klassifikasiýasyny emele getirmedi.Käbir ýurtlarda yşyklandyryş enjamlary öý enjamlary, ses we wideo enjamlary bolsa elektron oýunjaklary hem öz içine alýan medeni we güýmenje enjamlary hökmünde görkezilýär.

Gündelik umumy: Gapydaky gapy sorulýar, elektron gapy gulpundaky hereketlendiriji, datçikler, telewizorlar, holodilnik gapylaryndaky magnit zolaklar, ýokary üýtgeýän üýtgeýän ýygylyk kompressor motory, kondisioner gysyjy motor, fan motor, kompýuter gaty diskleri, gürleýjiler, nauşnik dinleýjisi, kapotly motor, kir ýuwýan maşyn we ş.m. magnit ulanar.

Domestic-Appliance
Many auto parts (done in 3d)

Awtoulag senagaty

Senagat zynjyrynyň nukdaýnazaryndan seýrek toprak minerallarynyň 80% -i magdan gazyp almak, eritmek we gaýtadan işlemek arkaly hemişelik magnit materiallaryna öwrülýär.Hemişelik magnit materiallary esasan täze energiýa ulagynyň hereketlendirijisi we ýel generatory ýaly täze energiýa pudaklarynda ulanylýar.Şonuň üçin möhüm täze energiýa metal hökmünde seýrek toprak köpleriň ünsüni özüne çekdi.

Umumy ulagyň seýrek ýeriň hemişelik magnitlerini ulanýan 30-dan gowrak böleginiň bardygyny we ýokary derejeli awtoulagyň 70-den gowrak böleginiň seýrek gözegçilik edýän ýeriň hemişelik magnit materialyny ulanmagynyň, dürli gözegçilik çärelerini tamamlamagynyň zerurdygy habar berildi.

"Lýuks awtoulagda seýrek ýeriň hemişelik magnit materialyna takmynan 0,5 kg-3,5 kg gerek we bu mukdar täze energiýa ulaglary üçin has uludyr. Her gibrid adaty awtoulagdan 5kg NdFeb sarp edýär. Seýrek ýerdäki hemişelik magnitli hereketlendiriji adaty motoryň ornuny tutýar. arassa elektrik ulaglarynda 5-10 kg-dan gowrak NdFeb ulanyň. “Senagat gatnaşyjysy.

2020-nji ýylda satuw göterimi boýunça arassa elektrik ulaglary 81.57%, galanlary esasan gibrid ulaglar.Bu gatnaşyga görä, 10,000 täze energiýa ulagy 47 tonna seýrek toprak materialyna mätäç bolar, bu ýangyç awtoulaglaryndan 25 tonna köp.

Täze energiýa pudagy

Täze energiýa ulaglary barada hemmämizde esasy düşünje bar.Batareýalar, hereketlendirijiler we elektron dolandyryş täze energiýa ulagy üçin aýrylmazdyr.Motor, awtoulagyň ýüregine deň bolan adaty energiýa ulaglarynyň hereketlendirijisi bilen birmeňzeş rol oýnaýar, kuwwatly batareýa bolsa awtoulagyň ýangyjyna we ganyna we önümçiligiň iň zerur bölegi bolup durýar. motor seýrek ýerdir.Döwrebap super hemişelik magnit materiallaryny öndürmek üçin esasy çig mal Neodymium, Samarium, Praseodymium, Disprosium we ş.m.NdFeb adaty hemişelik magnit materiallaryndan 4-10 esse ýokary magnitlilige eýe we "hemişelik magnit şasy" hökmünde bellidir.

Seýrek topraklary güýç batareýalary ýaly komponentlerde hem tapyp bolýar.Häzirki umumy ýaýran litiý batareýalary, doly ady "Ternary Material Battery", adatça nikel kobalt marganes kislotasy litiýini (Li (NiCoMn) O2, süýşýän) litiý nikeli ýa-da litiý batareýasynyň kobalt alýuminaty (NCA) üçünji polo positiveitel elektrod materialyny ulanmagy aňladýar. .Nikel duzuny, kobalt duzuny, marganes duzuny dürli düzedişler üçin ingredientleriň üç dürli mukdary edip düzüň, şonuň üçin “Ternary” diýdiler.

Üçünji litiý batareýasynyň polo positiveitel elektrodyna dürli seýrek toprak elementleriniň goşulmagy barada aýdylanda bolsa, deslapky netijeler seýrek toprak elementleri sebäpli käbir elementleriň batareýany zarýad berip, has çalt, has uzak ömri, has durnukly batareýany öndürip biljekdigini görkezýär. ulanylan we ş.m. seýrek toprakly litiý batareýasynyň täze nesil elektrik batareýasynyň esasy güýjüne öwrülmegine garaşylýar.Şonuň üçin seýrek ýer, esasy awtoulag bölekleri üçin jadyly ýaragdyr.

Green energy concept with grass growing in shape of car inside transparent piggy bank
MRI - Magnetic resonance imaging scan device in Hospital. Medical Equipment and Health Care.

Lukmançylyk enjamlary we gurallary

Lukmançylyk gurallary nukdaýnazaryndan seýrek topragy öz içine alýan lazer materialyndan ýasalan lazer pyçagy inçe operasiýa üçin ulanylyp bilner, lantan aýnasyndan ýasalan optiki süýüm, adamyň aşgazan zeperlenmelerini anyk synlap bilýän ýeňil geçiriji hökmünde ulanylyp bilner.Beýnini skanirlemek we kamerany surata düşürmek üçin seýrek ýer ytterbium elementi ulanylyp bilner.Rentgen güýçlendiriji ekran, kalsiý wolframyny güýçlendiriji ekranyň asyl ulanylyşy bilen deňeşdirilende 5 ~ 8 esse ýokary netijelilik bilen seýrek toprak floresan materialynyň täze görnüşini döretdi we täsir ediş wagtyny gysgaldyp, radiasiýa dozasy bilen adam bedenini azaldyp biler. aýdyňlygy ep-esli gowulaşdy, seýrek ýer ekranlaryny degişli mukdarda ulanyň, patologiki üýtgeşmelere has takyk diagnoz goýup bilersiňiz.

Magnit-rezonans tomografiýasyndan (MRI) seýrek ýeriň hemişelik magnit materiallaryny ulanmak 1980-nji ýyllaryň lukmançylyk enjamlarynda ulanylýan täze tehnologiýa bolup, adam bedenine impuls tolkunyny ibermek, adam bedenine rezonans wodorod atomyny öndürmek üçin uly durnukly birmeňzeş magnit meýdany ulanýar. we energiýa siňdirýär, soň birden magnit meýdany ýapylýar.Wodorod atomlarynyň çykmagy energiýany siňdirer.Adam bedenindäki wodorod paýlanyşy dürli-dürli bolansoň, seljermek we gaýtadan işlemek üçin dürli maglumatlary almak üçin elektron kompýuteriň üsti bilen dürli wagt energiýasyny goýberiň, diňe dikeldilip we bedeniň içki organlaryndan aýrylyp bilner, adaty ýa-da adaty bolmadyk organlary tapawutlandyrmak, keseliň tebigatyny kesgitlemek.Rentgen tomografiýasy bilen deňeşdirilende, MRI howpsuzlygyň artykmaçlyklary bar, agyry ýok, zyýan ýok we ýokary kontrast.MRI-iň döremegi diagnostika lukmançylygynyň taryhynda tehnologiki öwrülişik hökmünde kabul edilýär.

Lukmançylyk bejergisinde iň giňden ulanylýan, seýrek ýeriň hemişelik magnit materialy bolan magnit deşik bejergisi.Seýrek ýeriň hemişelik magnit materiallarynyň ýokary magnit häsiýetleri sebäpli, magnit bejeriş enjamlarynyň dürli şekillerine ýasalyp, demagnetizasiýa etmek aňsat däl, adaty magnit bejergisinden has gowy beden meridian akupointlerinde ýa-da patologiki ýerlerde ulanylyp bilner. täsiri.Seýrek toprak hemişelik magnit materiallary magnit monjuk, magnit iňňe, magnit saglygy nauşnik, fitnes magnit bilezik, magnit suw käsesi, magnit taýak, magnit tarak, magnit dyz goraýjy, magnit guşak, magnit ýaly magnit bejeriş önümlerinden ýasalýar. sedasiýa, agyryny aýyrmak, çişmä garşy, depressurizasiýa, antidiarre we ş.m. ýaly funksiýalary bolan massaagerçy we ş.m.

Gurallar

Awtomatiki gural motorly takyk magnitler: Adatça SmCo Magnets we NdFeb Magnets-de ulanylýar.Diametri 1,6-1,8, beýikligi 0.6-1.0 aralygy.Nikel örtügi bilen radial magnitleşdirmek.

Magnit süýşüriş derejesi ölçeýji prinsipine we işiň magnit birikdirme ýörelgesine laýyklykda.Ölçelenen gapda suwuklyk derejesi ýokarlananda we ýykylanda, magnit flip plastinka derejesiniň esasy turbasyndaky ýüzüş hem ýokarlanýar we ýykylýar.Floüzüjidäki hemişelik magnit, gyzyl we ak sütün sütünini 180 ° süýşürip, magnit birikdirmesi arkaly meýdan görkezijisine geçirilýär.Suwuklyk derejesi ýokarlananda, sütün sütüni akdan gyzyla öwrüler we suwuklyk derejesi peselende sütün sütüni gyzyl-ak reňke öwrüler.Görkezijiniň gyzyl we ak araçägi, suwuklygyň derejesini görkezmek üçin konteýnerdäki suwuklyk derejesiniň hakyky beýikligidir.

Magnit birikdirme izolýatorynyň ýapyk gurluşy sebäpli.Esasanam ýangyjy, partlaýjy we poslaýjy zäherli suwuklygyň derejesini kesgitlemek üçin amatly.Asyl çylşyrymly gurşawyň suwuklyk derejesini kesgitlemek ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly bolmak diýmekdir.

SONY DSC