• sahypa_banner

Arza

Magnit enjamlary 1

Magnit enjamlary

Işleýiş ýörelgesi:

Magnit enjamlarynyň işleýiş ýörelgesi, torky motor boşlugyndan ýük boşlugyna howa boşlugyndan geçirýär.Enjamyň geçiriji tarapy bilen ýük tarapynyň arasynda hiç hili baglanyşyk ýok.Geçirijiniň bir tarapynda güýçli seýrek toprakly magnit meýdany we beýleki tarapdaky geçirijiden induksiýa tok tork döretmek üçin täsir edýär.Howa boşlugynyň aralygyny üýtgetmek bilen, burulma güýji takyk dolandyrylyp bilner we tizligi dolandyryp bolar.

Önümleriň artykmaçlyklary:

Hemişelik magnit sürüjisi motor bilen ýüküň arasyndaky baglanyşygy howa boşlugy bilen çalyşýar.Howa boşlugy zyýanly titremäni ýok edýär, könelmegi azaldýar, energiýa netijeliligini ýokarlandyrýar, motor ömrüni uzaldýar we enjamlary aşa köp zeperlerden goraýar.Netije:

Energiýany tygşytlaň

Giňeldilen ygtybarlylyk

Bejeriş çykdajylaryny azaltmak

Amal gözegçiligini gowulandyrdy

Garmoniki ýoýulma ýa-da energiýa hili meselesi ýok

Gaty şertlerde işlemäge ukyply

Motor

Samarium kobalt garyndysy 1980-nji ýyllardan bäri seýrek ýeriň hemişelik magnit hereketlendirijileri üçin ulanylýar.Önümiň görnüşleri şulary öz içine alýar: Servo motor, hereketlendiriji motor, awtoulag başlangyjy, ýerüsti harby motor, awiasiýa motory we ş.m. önümiň bir bölegi eksport edilýär.Samarium kobalt hemişelik magnit garyndysynyň esasy aýratynlyklary:

(1).Demagnetizasiýa egrisi esasan göni çyzyk, eňňit ters geçirijilige ýakyn.Recoveryagny, dikeldiş çyzygy demagnetizasiýa egrisi bilen takmynan gabat gelýär.

(2).Uly Hcj bar, demagnetizasiýa garşy güýçli garşylygy bar.

(3).Highokary (BH) magnit energiýa önümine eýe.

(4).Tersine temperatura koeffisiýenti gaty az we magnit temperaturasynyň durnuklylygy gowy.

Aboveokardaky aýratynlyklar sebäpli seýrek ýer samarium kobalt hemişelik magnit garyndysy, açyk göwrümli ýagdaý, basyş ýagdaýy, demagnetizasiýa ýagdaýy ýa-da kiçi göwrümli komponentleri öndürmek üçin amatly dinamiki ýagdaýy ulanmak üçin has amatlydyr.

Motor

Motor, elektrik üpjünçiliginiň görnüşine görä DC hereketlendirijisine we AC hereketlendirijisine bölünip bilner.

(1).Gurluşyna we iş ýörelgesine görä, DC hereketlendirijisi:

Çotgasyz DC motor we çotga DC motor.

Çotga DC hereketlendirijisi: hemişelik magnit DC hereketlendirijisi we elektromagnit DC hereketlendirijisi.

Elektromagnit DC hereketlendirijisini aşakdakylara bölmek bolar: DC motorly hereketlendiriji, DC hereketlendirijisi, beýleki DC hereketlendirijisi we goşma DC hereketlendirijisi.

Hemişelik magnit DC hereketlendirijisi: seýrek toprak hemişelik magnit DC hereketlendirijisi, ferrit hemişelik magnit DC hereketlendirijisi we Alnico hemişelik magnit DC hereketlendirijisi.

(2).AC hereketlendirijisini hem bölmek bolar: bir fazaly hereketlendiriji we üç fazaly hereketlendiriji.

Elektroakustiki1

Elektroakustiki

Işleýiş ýörelgesi:

Magnit meýdany öndürmek, magnit meýdanyndaky tolgunmany we titremäni öndürmek üçin asyl gatygepleýji magnit meýdany hereketini rulonyň üsti bilen tok etmekdir.Iň köp ulanylýan gatygepleýji.

Takmynan aşakdaky esasy böleklere bölmek bolar:

Kuwwat ulgamy: ses rulonyny (şeýle hem elektrik rulony) goşmak bilen, rulon titremäni ses signallaryna öwürmek üçin diafragma arkaly adatça yrgyldy ulgamy bilen berkidilýär.

Wibrasiýa ulgamy: ses filmini, ýagny şah diafragmasyny, diafragmany öz içine alýar.Diafragma dürli materiallardan ýasalyp bilner.Gatygepleýjiniň ses hiliniň esasan diafragmanyň materiallary we önümçilik prosesi bilen kesgitlenýändigini aýdyp bolar.

Magnitleriniň dürli gurnama usullaryna görä, oňa bölmek bolar:

Daşarky magnit: magnit ses rulonyna daňyň, şonuň üçin ses rulonyny magnitden has uly ediň.Daşarky ses rulonynyň ululygy artýar, şonuň üçin diafragma kontakt meýdanyny ulaldýar we dinamiki has gowy bolýar.Sizeokarky ululykdaky ses rulony, has ýokary ýylylyk ýaýramagy bilen.

Inner magnit: ses rulony magnitiň içinde gurlupdyr, şonuň üçin ses rulonynyň ululygy has kiçi.

Örtük enjamlary

Magnitron tüýdük örtük enjamlarynyň esasy ýörelgesi, elektrik meýdanynyň täsiri astynda substrata tizlenmek prosesinde elektronlaryň argon atomlary bilen çaknyşmagy, soňra köp sanly argon ionlaryny we elektronlaryny ionlaşdyrmak we elektronlar substrata uçmagydyr.Elektrik meýdanynyň täsiri astynda, argon iony nyşana bombalamak üçin çaltlaşýar, köp sanly maksat atomyny tüýkürýär, sebäbi film döretmek üçin substratda goýlan bitarap maksat atomlary (ýa-da molekulalary).Magnit meýdany lorenzo güýjüniň täsir eden substrata uçmagy çaltlaşdyrmakda ikinji derejeli elektron, nyşana ýakyn plazma sebiti bilen çäklenýär, bu ýerdäki plazmanyň dykyzlygy gaty ýokary, magnit meýdanynyň täsiri astynda ikinji derejeli elektron tegelek hereket hökmünde nyşanyň üstü, elektron hereket ýoly gaty uzyn, hemişe argon atomynyň çaknyşmagy ionlaşmagy, nyşana bombalanmak üçin köp mukdarda argon ionyny çykarýar.Birnäçe çaknyşykdan soň, elektronlaryň energiýasy kem-kemden azalýar we magnit meýdany çyzyklaryndan nyşandan uzaklaşýarlar we ahyrynda substrata goýýarlar.

Örtük enjamlary-

Magnitronyň dökülmegi, elektronlaryň hereket ýoluny baglanyşdyrmak we giňeltmek, elektronlaryň hereket ugruny üýtgetmek, işleýän gazyň ionlaşma tizligini ýokarlandyrmak we elektronlaryň energiýasyny netijeli ulanmak üçin magnit meýdanyny ulanmakdyr.Magnit meýdany bilen elektrik meýdanynyň (EXB drift) özara täsiri, aýratyn elektron traýektoriýasynyň nyşanyň üstündäki aýlaw hereketine däl-de, üç ölçegli spiralda ýüze çykmagyna sebäp bolýar.Maksatly ýerüsti aýlaw tüýdük profiline gelsek, maksat çeşmesiniň magnit meýdanynyň magnit meýdany çyzyk görnüşi.Paýlaýyş ugry filmiň emele gelmegine uly täsir edýär.

Magnetronyň dökülmegi ýokary film emele getiriş tizligi, aşaky substratyň temperaturasy, gowy filmiň ýelmeşmegi we uly meýdanyň örtügi bilen häsiýetlendirilýär.Tehnologiýany DC magnitron tüýdügine we RF magnetron tüýdügine bölmek bolar.

Oiz eolik seýilgähinde ýel turbinalary

Windel öndürmek

Hemişelik magnit ýel generatory ýokary öndürijilikli süzülen NdFeb hemişelik magnitleri kabul edýär, ýeterlik ýokary Hcj magnitiň ýokary temperaturada magnitligini ýitirmeginiň öňüni alyp biler.Magnitiň ömri substrat materialyna we poslama garşy bejergä baglydyr.NdFeb magnitiniň poslama garşy önümçiliginden başlamaly.

Uly hemişelik magnit ýel generatory, adatça müňlerçe NdFeb magnitini ulanýar, rotoryň her polýusy köp magnitleri emele getirýär.Rotor magnit polýusynyň yzygiderliligi, ölçegli çydamlylygyň we magnit häsiýetleriniň yzygiderliligini goşmak bilen magnitleriň yzygiderliligini talap edýär.Magnit häsiýetleriň birmeňzeşligi, şahsyýetleriň arasyndaky magnit üýtgemesini kiçi we aýratyn magnitleriň magnit häsiýetleri birmeňzeş bolmalydyr.

Bir magnitiň magnit birmeňzeşligini kesgitlemek üçin, magniti birnäçe ownuk böleklere bölmeli we demagnetizasiýa egrisini ölçemeli.Toparyň magnit häsiýetleriniň önümçilik prosesinde gabat gelýändigini barlaň.Nusga hökmünde peçdäki dürli böleklerden magnit çykarmak we olaryň demagnetizasiýa egrisini ölçemek zerurdyr.Ölçeg enjamlary gaty gymmat bolany üçin, ölçenýän her magnitiň bitewiligini üpjün etmek mümkin däl diýen ýaly.Şonuň üçin önümi doly gözden geçirmek mümkin däl.NdFeb magnit häsiýetleriniň yzygiderliligi önümçilik enjamlary we proses gözegçiligi bilen kepillendirilmelidir.

Senagat awtomatizasiýasy

Awtomatlaşdyryş, enjamlaryň, ulgamyň ýa-da prosesiň adamlaryň ýa-da az adamyň gönüden-göni gatnaşmazdan adamlaryň talaplaryna laýyklykda awtomatiki kesgitlemek, maglumatlary gaýtadan işlemek, seljermek, höküm çykarmak we manipulýasiýa etmek arkaly garaşylýan maksada ýetýän prosesi aňladýar.Awtomatlaşdyryş tehnologiýasy senagatda, oba hojalygynda, harbyda, ylmy gözleglerde, transportda, işewürlikde, lukmançylykda, hyzmatda we maşgalada giňden ulanylýar.Awtomatlaşdyryş tehnologiýasyny ulanmak adamlary diňe bir agyr fiziki zähmetden, akyl zähmetiniň we agyr, howply iş gurşawyndan azat edip bilmän, eýsem adam organlarynyň işini giňeldip, zähmet öndürijiligini ep-esli ýokarlandyryp, adamyň düşünmek we özgeriş ukybyny ýokarlandyryp biler. dünýä.Şonuň üçin awtomatlaşdyryş, senagaty, oba hojalygyny, milli goranyşy we ylym we tehnologiýany döwrebaplaşdyrmagyň möhüm şerti we möhüm nyşanydyr.Awtomatlaşdyrylan energiýa üpjünçiliginiň bir bölegi hökmünde magnit önümiň möhüm aýratynlyklaryna eýedir:

1. Partlaýjy ýerler üçin esasanam uçgun ýok;

2. Gowy energiýa tygşytlaýyş täsiri;

3. Softumşak başlangyç we ýumşak duralga, gowy tormoz öndürijiligi

4. Ownuk göwrüm, uly gaýtadan işlemek.

Hytaýda içgiler öndürýän zawod
Aerokosmos-meýdan

Aerokosmos meýdançasy

Seýrek toprak guýulýan magniý garyndysy, esasan, ýokary temperatura güýji we uzak wagtlap süýşmäge garşylygy bolan uzak möhletli 200 ~ 300 for üçin ulanylýar.Magniýde seýrek ýer elementleriniň erginligi başga, artýan tertip lantan, garyşyk seýrek toprak, kerium, praseodim we neodimdir.Onuň gowy täsiri otag temperaturasynda we ýokary temperaturada mehaniki häsiýetlere-de ýokarlanýar.Heatylylyk bejergisinden soň, AVIC tarapyndan işlenip düzülen esasy goşundy elementi hökmünde neodiý bilen ZM6 garyndysy diňe bir otag temperaturasynda ýokary mehaniki häsiýetlere eýe bolman, eýsem ýokary temperaturada geçiş mehaniki aýratynlyklaryna we süýşmäge garşylygy hem bar.Otag otagynda ulanylyp bilner we 250 at uzak wagtlap ulanylyp bilner.Yttrium poslama garşylygy bolan täze guýulýan magniý ergininiň peýda bolmagy bilen, guýma magniý ergini soňky ýyllarda daşary ýurt awiasiýa pudagynda ýene-de meşhur boldy.

Magniý erginlerine seýrek mukdarda ýer metallaryny goşandan soň.Magniý erginine seýrek toprak metalynyň goşulmagy, garyndynyň suwuklygyny ýokarlandyryp, mikroporozitligi peseldip, howanyň berkligini ýokarlandyryp biler we gyzgyn döwülme we gözenek hadysasyny ep-esli gowulaşdyryp biler, şeýlelik bilen garyndynyň 200-den ýokary güýji we süýşmegine garşylygy bar. 300 ℃.

Superalloýlaryň häsiýetlerini gowulandyrmakda seýrek ýer elementleri möhüm rol oýnaýar.Superalloýlar aeroenginleriň gyzgyn uç böleklerinde ulanylýar.Şeýle-de bolsa, ýokary temperaturada okislenme garşylygy, poslama garşylyk we güýç peselmegi sebäpli aero-hereketlendirijiniň öndürijiligini hasam gowulandyrmak çäklendirilýär.

Öý enjamlary

Içerki enjam, esasan, öýlerde we şuňa meňzeş ýerlerde ulanylýan ähli görnüşli elektrik we elektron enjamlaryna degişlidir.Şeýle hem raýat enjamlary, durmuş enjamlary hökmünde biliň.Içerki enjamlar adamlary agyr, ownuk we wagt talap edýän öý işlerinden azat edýär, has amatly we owadan, ýaşaýyş we iş gurşawynyň fiziki we akyl saglygyna has amatly döredýär we baý we reňkli güýmenje şertlerini üpjün edýär, bu a häzirki zaman maşgala durmuşynyň zerurlygy.

Öý enjamlarynyň bir asyr töweregi taryhy bar, Amerikanyň Birleşen Ştatlary durmuş enjamlarynyň doglan ýeri hasaplanýar.Öý enjamlarynyň gerimi ýurda görä üýtgeýär we dünýä entek durmuş enjamlarynyň bitewi klassifikasiýasyny emele getirmedi.Käbir ýurtlarda yşyklandyryş enjamlary öý enjamlary, ses we wideo enjamlary bolsa elektron oýunjaklary hem öz içine alýan medeni we güýmenje enjamlary hökmünde görkezilýär.

Gündelik umumy: Gapydaky gapy sorulýar, elektron gapy gulpynyň içindäki hereketlendiriji, datçikler, telewizorlar, sowadyjy gapylardaky magnit zolaklar, ýokary üýtgeýän üýtgeýän ýygylyk kompressor motory, kondisioner gysyjy motor, fan motor, kompýuter gaty diskleri, gürleýjiler, nauşnik dinleýjisi, kapotly motor, kir ýuwýan maşyn we ş.m. magnit ulanar.

Içerki enjam
Köp awtoulag bölekleri (3d-de ýerine ýetirildi)

Awtoulag pudagy

Senagat zynjyrynyň nukdaýnazaryndan seýrek toprak minerallarynyň 80% -i magdan gazyp almak, eritmek we gaýtadan işlemek arkaly hemişelik magnit materiallaryna öwrülýär.Hemişelik magnit materiallary esasan täze energiýa ulagynyň hereketlendirijisi we ýel generatory ýaly täze energiýa pudaklarynda ulanylýar.Şonuň üçin seýrek toprak möhüm täze energiýa metal hökmünde köpleriň ünsüni özüne çekdi.

Umumy ulagyň seýrek ýeriň hemişelik magnitlerini ulanýan 30-dan gowrak böleginiň bardygy we ýokary derejeli awtoulagyň 70-den gowrak böleginiň dürli gözegçilik çärelerini tamamlamak üçin seýrek toprak hemişelik magnit materialyny ulanmalydygy habar berildi.

"Lýuks awtoulag takmynan 0,5 kg-3,5 kg seýrek ýer hemişelik magnit materialyna mätäç we bu mukdar täze energiýa ulaglary üçin has uludyr. Her gibrid adaty awtoulagdan 5 kg NdFeb sarp edýär. Seýrek ýer hemişelik magnit hereketlendirijisi adaty motoryň ornuny tutýar. arassa elektrik ulaglarynda 5-10 kg-dan gowrak NdFeb ulanyň. “Bu pudaga gatnaşyjy.

2020-nji ýylda satuw göterimi boýunça arassa elektrik ulaglary 81.57%, galanlary esasan gibrid ulaglar.Bu gatnaşyga görä, 10,000 täze energiýa ulagy 47 tonna seýrek toprak materiallaryna mätäç bolar, bu ýangyç awtoulaglaryndan 25 tonna köp.

Täze energiýa pudagy

Täze energiýa ulaglary barada hemmämiz düşünýäris.Batareýalar, hereketlendirijiler we elektron dolandyryş täze energiýa ulagy bilen aýrylmaz baglanyşyklydyr.Motor, adaty energiýa ulaglarynyň hereketlendirijisi bilen deň rol oýnaýar, bu awtoulagyň ýüregine deňdir, kuwwatly batareýa bolsa awtoulagyň ýangyjyna we ganyna we önümçiligiň iň zerur bölegi bolup durýar. motor seýrek ýerdir.Döwrebap super hemişelik magnit materiallaryny öndürmek üçin esasy çig mal Neodymium, Samarium, Praseodymium, Disprosium we ş.m.NdFeb adaty hemişelik magnit materiallaryndan 4-10 esse ýokary magnit we "hemişelik magnit şasy" hökmünde bellidir.

Seýrek topraklary güýç batareýalary ýaly böleklerde hem tapyp bolýar.Häzirki umumy ýaýran litiý batareýalary, doly ady "Üçünji material batareýasy", adatça nikel kobalt marganes kislotasy litiýini (Li (NiCoMn) O2, süýşýän) litiý nikeli ýa-da kobalt alýuminaty (NCA) üç taraplaýyn polo positiveitel elektrod materialyny ulanmagy aňladýar; .Nikel duzuny, kobalt duzuny, marganes duzuny dürli düzedişler üçin üç dürli mukdarda düzüň, şonuň üçin “Ternary” diýdiler.

Üçünji litiý batareýasynyň polo positiveitel elektrodyna dürli seýrek toprak elementleriniň goşulmagy barada aýdylanda bolsa, deslapky netijeler seýrek toprak elementleri sebäpli käbir elementleriň batareýany zarýad berip, has çalt, uzak ömri, has durnukly batareýany çykaryp biljekdigini görkezýär. ulanylan we ş.m. seýrek toprak litiý batareýasynyň täze nesliň batareýasynyň esasy güýjüne öwrülmegine garaşylýar.Şonuň üçin seýrek ýer esasy awtoulag bölekleri üçin jadyly ýaragdyr.

Aç-açan doňuz bankynyň içinde awtoulag görnüşinde ösýän ot bilen ýaşyl energiýa düşünjesi
MRI - Keselhanada magnit-rezonans tomografiýa skaner enjamy.Lukmançylyk enjamlary we saglygy goraýyş.

Lukmançylyk enjamlary we gurallary

Lukmançylyk gurallary nukdaýnazaryndan seýrek topragy öz içine alýan lazer materialyndan ýasalan lazer pyçagy inçe operasiýa üçin ulanylyp bilner, lantan aýnasyndan ýasalan optiki süýüm, adamyň aşgazan zeperlenmelerini anyk synlap bilýän ýeňil geçiriji hökmünde ulanylyp bilner.Beýni skanirlemek we kamerany surata düşürmek üçin seýrek ýer ytterbium elementi ulanylyp bilner.Rentgen güýçlendiriji ekran, kalsiý wolframyny güýçlendiriji ekranyň asyl ulanylyşy bilen deňeşdirilende 5 ~ 8 esse ýokary netijelilik bilen seýrek toprak floresan materialyny döretdi we täsir ediş wagtyny gysgaldyp, adam bedenini radiasiýa dozasy bilen azaldyp biler. aýdyňlygy ep-esli gowulaşdy, seýrek mukdarda ýer ekranlaryny ulanyň, patologiki üýtgeşmelere has takyk diagnoz goýup bilersiňiz.

Magnit-rezonans tomografiýasyndan (MRI) seýrek ýeriň hemişelik magnit materiallaryny ulanmak 1980-nji ýyllarda lukmançylyk enjamlarynda ulanylýan täze tehnologiýa bolup, adam bedenine impuls tolkunyny ibermek, adam bedenine rezonans wodorod atomyny öndürmek üçin uly durnukly birmeňzeş magnit meýdany ulanýar. we energiýa siňdirýär, soň birden magnit meýdany ýapylýar.Wodorod atomlarynyň çykmagy energiýany siňdirer.Adam bedeninde wodorod paýlanyşy dürli-dürli bolansoň, seljermek we işlemek üçin dürli maglumatlary almak üçin elektron kompýuteriň üsti bilen dürli wagt energiýasyny goýberiň, diňe dikeldilip we bedeniň içki organlaryndan aýrylyp bilner, adaty ýa-da adaty däl organlary tapawutlandyrmak, keseliň tebigatyny kesgitlemek.Rentgen tomografiýasy bilen deňeşdirilende, MRI howpsuzlygyň artykmaçlyklary bar, agyry ýok, zyýan ýok we ýokary kontrast.MRI-iň döremegi anyklaýyş lukmançylygynyň taryhynda tehnologiki öwrülişik hökmünde kabul edilýär.

Lukmançylyk bejergisinde iň giňden ulanylýan, seýrek toprak hemişelik magnit materialy bolan magnit deşik bejergisi.Seýrek ýeriň hemişelik magnit materiallarynyň ýokary magnit häsiýetleri sebäpli we magnit bejeriş enjamlarynyň dürli görnüşlerine ýasalyp bilner we demagnetizasiýa etmek aňsat däl, adaty magnit bejergisinden has gowy beden meridian akupointlerinde ýa-da patologiki ýerlerde ulanylyp bilner. täsiri.Seýrek ýer hemişelik magnit materiallary magnit monjuk, magnit iňňe, magnit saglygy nauşnik, fitnes magnit bilezik, magnit suw käsesi, magnit taýak, magnit tarak, magnit dyz goraýjy, magnit egin goragçy, magnit guşak, magnit ýaly magnit bejeriş önümlerinden ýasalýar sedasiýa, agyryny aýyrmak, çişmä garşy, depressurizasiýa, antidiareýa we ş.m. funksiýalaryna eýe bolan massaagerçy we ş.m.

Gurallar

Awtomatiki gural motorly takyk magnitler: Adatça SmCo Magnets we NdFeb Magnitlerde ulanylýar.Diametri 1,6-1,8, beýikligi 0.6-1.0 aralygy.Nikel örtügi bilen radial magnitleşmek.

Magnit flip derejesi ölçeýji prinsipine we işiň magnit birikdirme ýörelgesine laýyklykda.Ölçelenen gapda suwuklyk derejesi ýokarlananda we ýykylanda, magnit flip plastinka derejesiniň esasy turbasyndaky ýüzüş hem ýokarlanýar we ýykylýar.Floüzüjidäki hemişelik magnit, gyzyl we ak reňkli sütüniň 180 ° süýşmegine itergi berip, magnit birikdirmesi arkaly meýdan görkezijisine geçirilýär.Suwuklyk derejesi ýokarlananda, sütün sütüni akdan gyzyla, suwuklyk derejesi peselende sütün sütüni gyzyl-ak reňkde bolýar.Görkezijiniň gyzyl we ak araçägi, suwuklygyň derejesini görkezmek üçin gapda suwuklygyň hakyky beýikligi.

Magnit birikdirme izolýatorynyň ýapyk gurluşy sebäpli.Esasanam ýangyjy, partlaýjy we poslaýjy zäherli suwuklygyň derejesini kesgitlemek üçin amatly.Asyl çylşyrymly gurşawyň suwuklyk derejesini kesgitlemek, ýönekeý, ygtybarly we ygtybarly bolmak diýmekdir.

SONY DSC