• sahypa_banner

Zawod gezelenji

01 Ownuk neodimiý magnitleri, ägirt uly energiýany gizleýär, müşderileriň hakyky ulanylyşyny göz öňünde tutýarys, şonuň üçin müşderiniň elýeterliligini aňsatlaşdyrmak üçin magnitiň arasynda disk goşarys we kärdeşlerimiz tejribeli, çalt we täsirli, gündelik iberişler gaty uly.Bu tizlige, netijelilige we jikme-jikliklere gözegçilik etmekdir.

02 Kwadrat Alnico magnitleri üçin ýüz üweýji maşynymyz.Çep tarapdaky işçiler önümleri oturtýarlar, sagda bolsa magnitleriň ululygyny barlaýarlar.Productshli önümlerimiz her prosesde şeýle gözden geçirilýär.Önümçiligiň hiline gözegçilik etmegi üpjün edýän indiki ädimde diňe ökde önümler geler.

03 Bu, ZN, NI, NICUNI, Epoksi, Altyn we beýleki örtüklerdäki müşderileriň isleglerine görä, elektroplatirleme tankyna ýerleşdirilen magnitleriň elektroplatirleme prosesi.Elektroplatirleme çözgüdi, maşynyň aýlanmagy bilen hemme taraplaýyn magnitleri öz içine alýar.Özümiziň elektroplating zawodymyz bar, şonuň üçin magnitleri eltmegiň hilini we netijeliligini has gowy dolandyryp we üpjün edip bileris.

04 Indi adam-maşyn integrasiýasynyň täze döwri, robotlar “The Times” -iň täze tendensiýasyna kem-kemden ýolbaşçylyk eder we adamyň elini azat eder, adamyň işine has amatly we täsirli kömek eder.Önümleriň hilini üpjün etmek üçin, awtomatiki robot barlag enjamlary synagyndan soň, önümleriň hilini üpjün etmek üçin el bilen barlagdan soň.

05

Bu biziň “Xinfeng” awtomatiki magnitleşdiriş enjamymyz, magnitleşenden soň magnitleriň ukyplydygyny ýa-da ýokdugyny awtomatiki kesgitläp biler, 100% ökde önüme ýetmek üçin irki duýduryş kwalifikasiýa önümlerini awtomatiki usulda ýok eder.“Xinfeng Magnet” -iň esasy tehnologiýasy hökmünde awtomatlaşdyryş, magnit material senagatynda sanly akylly ýokary derejeli enjam öndürýän kärhanalara öwrülmegi, ylmy we tehnologiki innowasiýalar bilen bazary gazanmagy maksat edinýär.

06

Bu Hangzhou Sinfeng awtomatiki magnitleşdirmek, awtomatiki iýmitlendirmek, awtomatiki bellik enjamlary.Qualityokary hilli önümleri ugratmak üçin ýokary derejeli ylmy we tehnologiki enjamlar, bu biziň Sinfeng magnit ýadro bäsdeşlik ukybymyz.

07

Bu, magnitleriň daşky görnüşini awtomatiki kesgitlemek üçin ulanyp boljak “Xinfeng” awtomatiki ululykdaky daşky görnüşi kesgitlemek enjamymyz.Düwürtikler, içki şikesler we daşky görnüşdäki kemçilikler bar bolsa, ululygy, çydamlylygy we ululygy deňleşdirmeýän önümler ökde önümlerde garylan kemçilikli önümlerden gaça durmak üçin özleri saýlanar we toparlara bölüner.Hut şu awtomatlaşdyryş enjamlarynyň goldawy sebäpli, Sinfeng zawodynda öndürilen her bir magnit butik bolar.

08

Bu, Hangzhou Sinfeng, NdFeb magnitleriniň awtomatiki goşa iýmit magnitlendiriji enjamy.Hemişelik magnit materialynyň magnitleşme talaplaryna laýyklykda, 8 million çydamlylyk synaglaryndan soň saýlanan esasy kondensatory we SCR-i saýlaň.Magnitleşdiriji armatura dizaýny we önümçiligi radial, eksenel, radial, köpsanly, ýapgyt polýus we beýleki dürli magnitleşme talaplaryna laýyk gelýär we akylly mukdar magnitleşmesiniň, gurnama magnitleşmesiniň, magnitleşdirmegiň ähli maşynynyň we beýleki magnitleşdiriş usullarynyň talaplaryna laýyk gelýär.Magnit meýdany paýlaýyş ölçeg guralyny özleşdirmek bilen, magnit meýdanynyň paýlanyşyny we tegelek, halka magnitlerini we hemişelik magnit hereketlendirijileriniň ähli görnüşlerini akymlaýyn paýlamakda onlaýn amala aşyrylýar.Esasanam kiçi polýus aralygy bolan magnit bölekleri üçin çalt we takyk.

09 Xinfeng magnit materialy, häzirki zaman önümçilik modelinde, esasanam standartlaşdyrylan modelde, işçileriň zähmet güýjüni azaltmak we önümçiligi has standartlaşdyrmak we çylşyrymly etmek üçin, işçi käbir ýörite işe awtomatiki düşünip biler ýaly, gurnama liniýa amallaryny hödürleýäris. önümleriň hereketi.Birnäçe stansiýaly şol bir önümiň önümçilik modelinde, iş netijeliligini ýokarlandyrmak we önümiň hiline bir nokatly merkezleşdirilen gözegçiligi gazanmak üçin işçileriň köp stansiýaly işiniň kemçiliklerini ýönekeýleşdirmek üçin zerur önümleriň merkezleşdirilen işi.

10 Sinfeng magnit materiallary önümleriň hiline berk gözegçilik edýär, önümleriň gowulaşmagyny dowam etdiriň.Enjamlar diňe bir halka magnitini barlamak bilen çäklenmän, önümiň hiline doly gözegçilik edilmegini üpjün etmek üçin el bilen ikinji gezek gözden geçiriň.Mundan başga-da, barlaýan maglumatlarymyz awtomatiki usulda kompýutere birikdiriler, awtomatiki usulda saklanar we awtomatiki usulda forma ediler, önüm maglumatlarynyň hakyky bolmagyna, hiç haçan düşnüksiz bolmagyna ýol açar.

11 Bu, “Xinfeng” gaplaýyş önümçilik liniýalarymyzyň biri, bagtly iş atmosferasy, işgärlere amatly şertlerde işlemäge rugsat beriň.Önümi saýlamagyň berk ulgamynda, kärhanamyzyň medeniýeti bolan önümlere takyk hil gözegçiligi diňe bir işgärleriň hukuklaryny hormatlamak we goramak bilen çäklenmän, müşderiler üçin jogapkär we ýokary hilli önümleri gowy bahadan öndürýär.

12 Awtomatiki kesgitlemek üçin enjamdaky önümlerimiz, henizem el bilen synagdan geçmeli.Productshli önümlerimiz bazardaky her bir magnitiň butik bolmagyny üpjün etmek üçin köp burçly gözleg bilen şeýle ýokary täsirli gurşawda.Maşyn we emeli iki gezek barlanandan soň, kemçilik bar bolsa magnitler indiki baglanyşyga geçip bilmez.Indiki işe diňe ökde önümler girer.

13 Bu, käbir wafli magnitler üçin awtomatiki wafer synag enjamymyz.Bu enjam önümçilik synagynyň netijeliligini çaltlaşdyryp biler we wagty ep-esli gysgaldyp biler, awtomatiki tapmagy, awtomatiki magnitleşdirmegi, awtomatiki goşmaçany, awtomatiki belligi.Günde 1 million mukdarda önüm öndürip biler we önümiň kär derejesiniň 100% bolmagyny üpjün edip biler.Sinfeng bazary we ylmy we tehnologiki täzelikler bilen müşderileriň ynamyny gazandy.

14 Bu, “Xinfeng Magnet” ýörite yrgyldy diski awtomatiki iýmitlendiriş enjamy, uzynlygy, boýy, diametri, garyşyk, deformasiýa, materialyň ýoklugy, gabyklar, gara tegmiller, dyrnaklar we ş.m. bilen magnit synagyny amala aşyryp biler, barlagyň takyklygy 1 mu, tizlik minutda 1200 pc-e ýetýär, bizde 10-dan gowrak şeýle enjam bar we hersi takmynan 200000 ýuana deňdir.Sinfeng kärhanalaryň tehnologiki innowasiýalaryny durmuşa geçirmek ýolunda öňe gitmek üçin gaýrat etmedi.

15 Bu, “Xinfeng” ýöriteleşdirilen enjamymyz, awtomatiki kesgitlemek, ýalpyldawuk, inkjet çap etmek, kwadrat magnitleri bellemek we magnitleşdirmek.Productörite önüm aýratynlyklaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen gollanma relslerini iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Her gün 100,000 bölek magnit sanyny awtomatiki kesgitläp bolýar.Iş tablisasy, iş tablisasy ýaly awtomatiki integrirlenen magnit gaýtadan işleýän enjamlar iýmit ulgamy, magnitleşdiriş ulgamy, magnit akymyny kesgitlemek ulgamy, klassifikasiýa ulgamy we inkjet ulgamy bilen üpjün edilýär.Enjamlar awtomatiki inkjet çap etmek, awtomatiki magnitleşdirmek, magnit akymyny awtomatiki kesgitlemek, ýönekeý işlemek, pes iş güýji, ýokary önümçilik netijeliligi, synag gaýtalanmagy we takyklygy we birneme ygtybarly magnitler üçin awtomatiki bellik we klassifikasiýa edip biler.