• page_banner

Zawod gezelenji

01 Kiçijik neodimiý magnitleri, ullakan energiýany gizleýär, müşderileriň hakyky ulanylyşyny göz öňünde tutýarys, şonuň üçin müşderiniň elýeterliligini ýeňilleşdirmek üçin magnitiň arasynda disk goşarys we kärdeşlerimiz tejribeli, çalt we täsirli, gündelik iberişler gaty uly.Bu tizlige, netijelilige we jikme-jikliklere gözegçilik etmekdir.

02 Kwadrat Alnico magnitleri üçin ýüzümizi üweýän maşyn.Çep tarapdaky işçiler önümleri gurýarlar, sagda bolsa magnitleriň ululygyny barlaýarlar.Productshli önümlerimiz her prosesde şeýle gözden geçirilýär.Önümçiligiň hiline gözegçilik etmegi üpjün edýän indiki ädimde diňe ökde önümler geler.

03 Bu, ZN, NI, NICUNI, Epoksi, Altyn we beýleki örtüklerde müşderileriň isleglerine görä, elektroplatlamak üçin zerur bolan magnitleri elektroplatasiýa tankyna ýerleşdirýän magnitleriň elektroplatasiýa prosesi.Elektroplatirleýji ergin, maşynyň aýlanmagy bilen magnitleri ähli tarapdan örtýär.Özümiziň elektroplating zawodymyz bar, şonuň üçin magnitleriň iberilişiniň hiline we netijeliligine has gowy gözegçilik edip we üpjün edip bileris.

04 Indi adam-maşyn integrasiýasynyň täze döwri, robotlar “The Times” -iň täze tendensiýasyna ýuwaş-ýuwaşdan ýolbaşçylyk eder we adamyň elini azat eder, adam işine has amatly we täsirli kömek eder.Önümleriň hilini üpjün etmek üçin, awtomatiki robot barlag enjamlary synagdan soň, önümleriň hilini üpjün etmek üçin el bilen barlagdan soň.

05

Bu, “Xinfeng” awtomatiki magnitleşdiriş enjamymyz, magnitleşenden soň magnitleriň ukyplydygyny ýa-da ýokdugyny awtomatiki kesgitläp biler, 100% ökde önüme ýetmek üçin irki duýduryş kwalifikasiýa önümlerini awtomatiki usulda ýok eder.“Xinfeng Magnet” -iň esasy tehnologiýasy hökmünde awtomatlaşdyryş, magnit material senagatynda sanly akylly ýokary derejeli enjam öndürýän kärhanalara öwrülmegi, ylmy we tehnologiki täzelikler bilen bazary gazanmagy maksat edinýär.

06

Bu “Hangzhou Xinfeng” awtomatiki magnitleşdirmek, awtomatiki iýmitlendirmek, awtomatiki bellik enjamlary.Qualityokary hilli önümleri ugratmak üçin ýokary derejeli ylmy we tehnologiki enjamlar, bu biziň “Xinfeng” magnit esasy bäsdeşlik ukybymyz.

07

Bu, magnitleriň daşky görnüşini awtomatiki kesgitlemek üçin ulanyp boljak “Xinfeng” awtomatiki ululykdaky daşky görnüşi kesgitlemek enjamymyz.Düwürtikler, içki şikesler we beýleki daşky görnüşdäki kemçilikler bar bolsa, ökde önümlerde garylan kemçilikli önümleriň öňüni almak üçin ululygy, çydamlylygy we ululykdaky gabat gelmeýän önümler saýlanar we toparlara bölüner.Hut şu awtomatlaşdyryş enjamlarynyň goldawy sebäpli, Sinfeng zawodynda öndürilen her bir magnit butik bolar.

08

Bu, Hangzhou Sinfeng, NdFeb magnitleriniň awtomatiki goşa iýmit magnitlendiriji enjamy.Hemişelik magnit materialynyň magnitleşme talaplaryna laýyklykda, 8 million çydamlylyk synaglaryndan soň saýlanan esasy kondensatory we SCR-i saýlaň.Magnitleşdiriş armaturasynyň dizaýny we önümçiligi radial, eksenel, radial, köpsanly, ýapgyt polýus we beýleki dürli magnitleşme talaplaryna laýyk gelýär we akylly mukdar magnitleşmesiniň, gurnama magnitleşmesiniň, magnitleşmegiň ähli maşynynyň we beýleki magnitleşdiriş usullarynyň talaplaryna laýyk gelýär.Magnit meýdany paýlaýyş ölçeg guralyny özleşdirmek arkaly, magnit meýdanynyň paýlanyşyny we tegelek, halka magnitlerini we hemişelik magnit hereketlendirijileriniň ähli görnüşlerini akymlaýyn paýlamagy onlaýn kesgitlemekde üstünlikli amala aşyrylýar.Esasanam kiçi polýus aralygyndaky magnit bölekleri üçin çalt we takyk.

09 Zinfeng magnit materialy, häzirki zaman önümçilik modelinde, esasanam standartlaşdyrylan modelde, işçileriň zähmet güýjüni peseltmek we önümçiligi has standartlaşdyrmak we çylşyrymly etmek üçin, işçiniň käbir aýratyn işlemegi awtomatiki durmuşa geçirmegi üçin gurnama liniýalaryny hödürleýäris. önümleriň hereketi.Birnäçe stansiýaly şol bir önümiň önümçilik modelinde, iş netijeliligini ýokarlandyrmak we önümiň hiline bir nokatly merkezleşdirilen gözegçiligi gazanmak üçin işçileriň köp stansiýaly işiniň kemçiliklerini ýönekeýleşdirmek üçin zerur önümleriň merkezleşdirilen işlemegi.

10 Sinfeng magnit materiallary önümleriň hiline berk gözegçilik edýär, önümleriň gowulaşmagyny dowam etdiriň.Enjamlar diňe bir halka magnitini barlamak bilen çäklenmän, önümiň hiline doly gözegçilik edilmegini üpjün etmek üçin el bilen ikinji gezek gözden geçiriň.Mundan başga-da, synag edýän maglumatlarymyz awtomatiki kompýutere birikdiriler, awtomatiki usulda saklanar we awtomatiki usulda forma ediler, önüm maglumatlarynyň hakyky bolmagyna ýol beriň, hiç haçan düşnüksiz bolsun.

11 Bu, “Xinfeng” gaplaýyş önümçilik liniýalarymyzyň biri, bagtly iş şertleri, işgärlere amatly şertlerde işlemäge mümkinçilik beriň.Önümi berk saýlamak ulgamynda, kärhana medeniýetimiziň özeni bolan önümlere takyk hil gözegçiligi diňe bir işgärleriň hukuklaryny hormatlamak we goramak bilen çäklenmän, müşderiler üçin jogapkär we ýokary hilli önümleri gowy bahadan öndürýär.

12 Awtomatiki kesgitlemek üçin enjamdaky önümlerimiz, henizem el bilen synagdan geçmeli bolýarys.Productshli önümlerimiz bazara iberilýän her bir magnitiň butik bolmagyny üpjün etmek üçin köp burçly gözleg bilen şeýle ýokary täsirli gurşawda.Maşyn we emeli barlagdan soň magnitler haýsydyr bir kemçilik bar bolsa indiki baglanyşyga akyp bilmez.Indiki işe diňe ökde hünärli önümler girer.

13 Käbir wafli magnitleri üçin bu awtomatiki wafli synag enjamymyz.Bu enjam önümçilik synagynyň netijeliligini çaltlaşdyryp biler we wagty ep-esli gysgaldyp biler, awtomatiki usulda kesgitlär, awtomatiki magnitleşer, awtomatiki goşmaçasy, awtomatiki bellik.Günde 1 million mukdarda önüm öndürip biler we önümiň kär derejesini 100% kepillendirip biler.Sinfeng, ylmy we tehnologiki täzelikler bilen bazaryň we müşderileriň ynamyny gazandy.

14 Bu, “Xinfeng Magnet” ýörite yrgyldy diski awtomatiki iýmitlendiriş enjamy, magnitleriň uzynlygy, beýikligi, diametri, garyşmagy, deformasiýasy, materialyň ýoklugy, gabyklar, gara tegmiller, dyrnaklar we ş.m. synaglary amala aşyryp biler, barlagyň takyklygy 1 mu, tizlik minutda 1200pc-e ýetýär, bizde 10-dan gowrak şular ýaly enjam bar we hersi takmynan 200000 ýuana deňdir.Sinfeng kärhanalaryň tehnologiki innowasiýalaryny durmuşa geçirmek ýolunda öňe gitmek üçin gaýrat etmedi.

15 Bu, “Xinfeng” ýöriteleşdirilen enjamymyz, awtomatiki kesgitlemek, ýalpyldawuk, inkjet çap etmek, kwadrat magnitleri bellemek we magnitleşdirmek.Aýratyn önüm spesifikasiýalaryna laýyklykda gollanma relslerini özleşdiren iş netijeliligini ep-esli ýokarlandyryp biler.Her gün 100,000 bölek magnit sanyny awtomatiki usulda tapyp bolýar.Iş stoly, iş stoly ýaly awtomatiki integrirlenen magnit gaýtadan işleýän enjamlar, iýmitleniş ulgamy, magnitleşdiriş ulgamy, magnit akymyny kesgitlemek ulgamy, klassifikasiýa ulgamy we inkjet ulgamy bilen üpjün edilýär.Enjamlar awtomatiki inkjet çap etmek, awtomatiki magnitleşdirmek, magnit akymyny awtomatiki kesgitlemek, ýönekeý işlemek, pes iş güýji, ýokary önümçilik netijeliligi, synagyň gaýtalanmagy we takyklygy we birneme ygtybarly magnitler üçin awtomatiki bellik we klassifikasiýa edip biler.