• sahypa_banner

Emeli magnitleriň düzümi we öndürijilik aýratynlyklary

Emeli magnitiň düzümi, zerurlyga görä dürli metallaryň magnitleşmegine esaslanýar.Magnit bir ujunda at polýusyny, beýleki ujunda bolsa at polýusyny emele getirýän magnit maddasyna ýakynlaşýar (degýär).

Magnitleriň klassifikasiýasy A. Wagtlaýyn (ýumşak) magnitler.Manysy: Magnit wagtlaýyn bolup, magnit aýrylanda ýitýär.Mysal: demir dyrnaklar, demir

Magnitleriň klassifikasiýasy B. Hemişelik (gaty) magnitler.Manysy: Magnitleşenden soň magnit uzak wagtlap saklanyp bilner.Mysal: polat dyrnak

Aboveokardaky maglumatlar aşakdaky ýaly jemlenendir: elektromagnit induksiýa ýörelgesine görä güýçli tok güýçli magnit meýdany döredip biler we ferromagnit maddalary magnitleşdirmek üçin güýçli magnit meýdanyny ulanyp biler we dürli maddalaryň magnitleşme aýratynlyklary sebäpli käbirleri maddalary magnitleşdirmek aňsat, magnit ýitirmek aňsat däl (magnit ýitgisi), magnit uzak wagtlap saklap biler.Bu materialy magnitleşdirmek magnit öndürýär.Gaty magnit magnitlendiriji maşyn bilen magnitlenýär.

Elektromagnit induksiýa ýörelgesine görä, elektrik togy gaty Magnit maddany magnitleşdirmek üçin güýçli meýdany ulanýan Magnit meýdany döredip biler.A.Magnit material, köplenç magnit diýilýär.Aslynda birnäçe dürli zat: umumy gatygepleýjide ulanylýan ýaly umumy magnit ferromagnitdir.Olar demir şkalanyň (plastinka şekilli demir oksidi) üstünden togalanýan polat biletden gyzgyn togalanan polat işinde ulanylýar, haramlygy aýyrandan soň, ezip, ekstruziýa emele gelen polat galyndysyna az mukdarda beýleki maddalary goşuň we soň (wodorod) peçiň süzgüçini azaltmakda, ferritde, sowadyşda biraz oksid azaldyp, magnitleşdirmekde tolgundyryjy goýuň.

Hemişelik magnitlerondan gowudyr: Hemişelik Magnit demirden başga-da nikeliň has köp mukdaryndan ybarat polatdyr.Adatça orta ýygylykly elektrik peçleri (peç üçin bary-ýogy 100 kg) eredilýär, galyp guýulýar, sebäbi uçaryň käbirinde takyk talaplar bar, umuman, ýylmaýjy ýylmaýjy gaýtadan işlemek.Soň bolsa önüme magnitleşdirildi.Magnitiň bu görnüşi elektrik toguň ähli görnüşlerinde ulanylýar.Has gowy magnit materialydyrNdfeb Neodymium Magnit.Olar seýrek toprak elementlerini neodiý, demir we bor öz içine alýan maddalardyr.

Önümçilik gaty garyndy usuly bilen öndürilýär: Pulwerizasiýa edilenden soň - Garyşyk - Eriş - Süzmek - Tamamlamak - Magnitleşdirmek.Magnit meýdanynyň bu görnüşi has ýokary, öndürijiligi has gowy, bahasy has gymmat.Diňe enjamlar üçin ulanylýar.Elektron sagatda basgançakly motor rotory, magnit göteriji otly bu magnit materialy ulanmalydyr.

Ferrit hemişelik magnit materiallary: izontrop we anizotrop nokatlary bolan strontium-ferrit hemişelik magnit materiallary we barium ferrit hemişelik magnit materiallary, gürleýji magnit adatça ferrit hemişelik magnit materiallary ulanylýar;Esasy metal hemişelik magnit materiallarydyrAlniko magnitwe seýrek ýer hemişelik magnit materiallary.Seýrek ýer magnitleri hasam bölündiSmco Magnetswe NdFeb Magnets.Seýrek toprak hemişelik magnit materiallary poroşok metallurgiýa prosesi bilen ýasalýar.

Alnico 2 3 4 5 Kompaniýalar


Iş wagty: Awgust-27-2022