• page_banner

NdFeb-iň ýokary temperatura demagnetizasiýasy üçin çözgüt

Magnitleri bilýän dostlar muny bilýärlerNdFeb Neodymium Magnitköplenç häzirki wagtda magnit material pudagynda ýokary öndürijilikli we tygşytly magnit önümleri hökmünde ykrar edilýär.Köp ýokary tehnologiýaly meýdanlar ony milli goranyş harby, elektron tehnologiýasy, lukmançylyk enjamlary, elektrik enjamlary we beýleki ugurlar ýaly dürli bölekler ýasamak üçin bellediler. Köp sanly kynçylyklary tapyp bilersiňiz, şolaryň arasynda ndfeb güýçli magnitleriň demagnetizasiýasy ýokary temperatura gurşawy köpleriň ünsüni özüne çekdi. 

Näme üçin?NdFeb hemişelik magnitlerýokary temperaturada ýaramazlaşýarmy?

Highokary temperaturada NdFeb degaussiýasy fiziki gurluşy bilen kesgitlenýär. Magnit meýdany magnit arkaly döredilip bilner, sebäbi material göterýän elektronlar belli bir magnit güýji döredýän belli bir ugra atomyň daşyndan aýlanýar we soňra täsir edýär. aroundöne atomlaryň töweregindäki elektronlar kesgitlenen ugra laýyklykda belli bir temperatura şertlerine eýedir, dürli magnit materialy temperatura çydap biler, aşa ýokary temperatura bolan ýagdaýynda elektron asyl ýoldan sowular, bulam-bujar hadysa, magnit materialy bu wagt ýerli magnit meýdany gaharlanar we demagnetizasiýa bolar.

Şeýle-de bolsa, NdFeb magnitleriniň temperatura garşylygy baidunyň töwereginde bolmagy mümkin, ýagny baidudan has köp demagnetizasiýa hadysasy peýda bolar, eger temperatura has ýokary bolsa, demagnetizasiýa hadysasy has çynlakaýdyr.

NdFeb-iň ýokary temperatura demagnetizasiýasyna birnäçe täsirli çözgütler, magnitler hödürlenýär.

Ilki bilen, NdFeb magnit önümini aşa ýokary temperaturada goýmaň, esasanam kritiki temperatura, ýagny baidu üns beriň, demagnetizasiýanyň ýüze çykmagyny azaltmak üçin iş gurşawynyň temperaturasyny wagtynda sazlaň.

Ikinjisi, has ýokary temperatura gurluşyna eýe bolup, daşky gurşawa aňsat täsir etmez ýaly, tehniki nukdaýnazardan NdFeb magnitlerini ulanýan önümleriň öndürijiligini gowulandyrmakdyr. 

Üçünjiden, şol bir magnit energiýasy toplanýan ýokary güýçli güýç materiallaryny saýlap bilersiňiz.Notok bolsa, birneme magnit energiýasynyň toplanmagyny pida etmeli we pes magnit energiýasy toplanýan we has ýokary güýç güýji bolan materiallary tapmaly, ýöne mundan beýläk samarium kobalt saýlap bilersiňiz;diňe tersine demagnetizasiýa üçinsamarium kobaltelýeterlidir.


Iş wagty: Iýun-18-2022