• page_banner

Magnit ululygynyň kepilligi zawodyň gaýtadan işleýiş güýjüne baglydyr

Magnit meýdany ugrukdyrmak, Hytaý dünýäde iki basgançakly basyşly galyplaýyş ýurduny ulanmak, kiçijik basyşly dik galyp bilen ugrukdyrmak, iň möhüm aýratynlyklaryndan biri bolan kwazi-izostatiki basyş galyplaryny ulanmak.Sintirlenen NdFeb MagnitleriHytaýda senagat.

SC listiniň galyňlygyny ölçemek we JM poroşok bölejikleriniň ululygynyň paýlanyşy bilen dolandyrylyp bilinýän önümçilik prosesiniň hiline gözegçilik etmek gaty möhümdir.Qualityokary hilli önümler önümçilik prosesine gözegçilik etmek bilen kesgitlenýär, ýöne müşderi gaty aljyraňňy bolar, satyn alýan önümimiň işine nädip baha bermeli?

Hytaýyň Milli Metrologiýa Instituty hemişelik magnit material tehnologiýasynyň magnit parametrlerini ölçemek gurallarynyň dürli görnüşlerini döretdi.Pulsirlenen magnit meýdany magnetometri (PFM), esasan, uýgunlaşdyrylan ultra ýokary güýçli mejbury Magnitleri barlamak üçin synag guralydyr.Örän güýçli hemişelik magnitlerelektrik ulaglary we uly hemişelik magnit hereketlendirijileri üçin zerur.

Müşderiler Br (remanence), Hcb (coercivity), Hcj (içerki zorluk), (BH) Max (uly magnit energiýa önümi) magnit parametrlerine laýyklykda öz NdFeb brendini saýlap bilerler we bu dört parametr önümiň bardygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemekdir. müşderileriň önümçilik standartlarynyň talaplaryna laýyklykda.

Magnitiň ululygy zawodyň gaýtadan işleýiş güýjüne bagly, NdFeb hemişelik magnit görnüşiniň hakyky ulanylyşy disk, silindr, silindr ýaly (içki deşik bilen) dürli-dürli;Kwadrat, kwadrat sütün;kafel, janköýer, trapezoid, köpburçluk we her dürli tertipsiz görnüş.

Hemişelik magnitiň her görnüşiniň üýtgeşik ululygy bar we ony bir gezekde döretmek kyn.“Xinfeng” kompaniýasynyň umumy önümçilik prosesi: Ilki bilen süzgüçden we gyzgynlykdan soň, mehaniki gaýtadan işlemek (kesmek, urmak) we üweýiş, üstki örtük (örtük), soň bolsa magnit öndürijiligi, ýeriň hili we ölçegi bilen biletiň uly (uly ululygy) çykarylýar. kesgitlemegiň takyklygy, soňra bolsa magnitleşdirmek, gaplamak we eltip bermek.

Magnitiň ökde bolmagy ýa-da ýokdugy diňe bir öndürijiligiň standartlara ýetmegini talap etmän, eýsem ululygyna çydamlylygy dolandyrmak hem onuň ulanylyşyna gönüden-göni täsir edýär.Ululygyň kepilligi zawodyň gaýtadan işleýiş güýjüne gönüden-göni baglydyr, gaýtadan işleýän enjamlar ykdysady we bazar islegi, has netijeli enjamlar we senagat awtomatlaşdyryş tendensiýasy bilen yzygiderli täzelenýär.Müşderileriň önümiň takyklygyna bolan islegini diňe bir kanagatlandyrman, eýsem işçi güýjüni we çykdajylaryny tygşytlap, bazarda has bäsdeşlik edýär.Şonuň üçin, “Xinfeng” kompaniýasynyň esasy enjamlary 20 sany wakuum süzgüçli peçleri, 1000 sany içki tegelek dilimleýji maşynlary, 500 sany sim kesýän enjamlary, 300 sany buraw maşynlaryny, 50 sany dürli üweýji maşynlary öz içine alýar, şonuň üçin müşderiler kepillendirip bilerler. gowşuryş wagty, hili we hyzmaty kanagatlandyrmak.

“Hangzhou Xinfeng Magnetic Material Co., Ltd.” NdFeb Hemişelik Magnitleriň professional öndürijisi,Smco hemişelik magnitler, Alnico Hemişelik Magnitler we Magnit Assambleýasy.Biziň bilen habarlaşmagyňyzy hoş geldiňiz!


Iş wagty: Iýun-13-2022