• sahypa_banner

AlNiCo magnitiniň iki polýusynyň ýörelgesi

Alniko Magnetdürli magnit häsiýetlerine eýe we dürli metal düzümi sebäpli ulanylýar.Alnico hemişelik Magnet üçin üç dürli önümçilik prosesi bar:Alniko Magnit, Sintering we baglanyşyk guýma amallary dürli ululykda we şekilde öndürilip bilner.Döküm amallary bilen deňeşdirilende, süzülen önümler kiçi ululyklar bilen çäklenýär, netijede kiçi ölçegli çydamlylyk we guýma usuly gowy bolýar.Hemişelik magnit materiallarynda guýulýan Alnico hemişelik magnit pes tersine temperatura koeffisiýentine eýe, iş temperaturasy 500 dereje ýa-da ondanam ýokary bolup biler.

Alnico hemişelik magnit önümleri dürli gurallarda we beýleki ýokary temperaturaly programmalarda giňden ulanylýar.

Dürli önümçilik prosesine görä, Sintered Alnico magnit we Cast Alnico magnitiniň öz artykmaçlyklary bar, Cast Alnico magnitiniň görnüşi köpdürli we çylşyrymly bolup biler we Sintered Alnico magnitiniň mehaniki ölçeg çydamlylygy has takyk dolandyrylyp bilner.AlNiCo 5weAlNiCo 8köplenç ulanylýar, awtomatiki enjamlarda, aragatnaşykda, takyk gurallarda, induksiýa enjamlarynda we ş.m.

Magnitiň iki polýusynyň ýörelgesi gaty ýönekeý, mysal üçin: Magnit iki bölege bölünse, iki magnit bolýar, Günorta polýus we Demirgazyk polýus bolar, sebäbi magnit önümçiliginiň maddy bölekleri henizem bar, onda demirgazyk we günorta polýuslaryň tebigy magnit önümçiligi!Magnitiň ikä bölünişi ýaly.Şol bir sebäbe görä magnit bölegi.


Iş wagty: 18-2022-nji awgust