• page_banner

Önümçilik tehnologiýasynyň ösenligi ýa-da ýoklugy, magnitiň işleýşini we hilini gönüden-göni kesgitleýär

GünäkärNdFeb hemişelik magnitlerHäzirki zaman tehnologiýasyny we jemgyýetçilik ösüşini ösdürmek üçin möhüm maddalaryň biri hökmünde aşakdaky ugurlarda giňden ulanylýar: Awtoulag pudagy, kompýuter gaty diski, ýadro magnit-rezonans tomografiýasy, elektrik ulaglary, ýel energiýasy öndürmek, senagat hemişelik magnit hereketlendirijisi, sarp ediş elektronikasy ( CD, DVD, jübi telefony, ses, fotokopiýaçy, skaner, kamera, sowadyjy, telewizor, kondisioner we ş.m.) we magnit enjamlary, magnit göteriş tehnologiýasy, magnit geçiriş we beýleki pudaklar.Bazaryň giňelmegi bilen magnit öndürijileri hem köpelýär, ýöne tutuş magnit pudagynyň hili we bahasy birmeňzeş däl, şonuň üçin köp müşderi hökmany suratda ýokary hilli üpjün edijileri nädip saýlamalydygyna düşünip bilmez.

“Xinfeng” kompaniýasy, ýokary derejeli ýa-da orta derejeli ýa-da pes derejeli önüm öndürýän kärhananyň pikiriçe, müşderileriň çyzuw talaplaryna we daşky gurşawyň hakyky ulanylyşyna esaslanýar.günäli NdFebmagnitler ýokary hilli çig mal satyn almak üçin çig malyň milli standartynyň düzgünlerine laýyklykda gaýtadan işlemek tehnologiýasy.

Önümçilik tehnologiýasynyň ösenligini ýa-da zawodyň öndürip biljekdigini gönüden-göni kesgitleýärýokary öndürijilikli magnitler.Häzirki wagtda ösen tehnologiýa göwrümli ingot (SC) tehnologiýasy, wodorody ezmek (HD) tehnologiýasy we howa degirmeni (JM) tehnologiýasydyr.Kiçijik kuwwatly wakuum induksiýa eriş peçleri (10kg, 25kg, 50kg) uly kuwwatly wakuum induksiýa peçleri (100kg, 200kg, 600kg, 800kg) bilen çalşyryldy.SC tizlik guýma tehnologiýasy ýuwaş-ýuwaşdan uly ingotyň ornuny tutdy (sowadyş ugrunyň galyňlygy 20-40 mm-den uly), wodorod eziji (HD) tehnologiýasy we howa degirmeni (JM) eňek döwüjini, disk degirmenini, top degirmenini çalyşdy ( çygly degirmen), poroşokyň birmeňzeşligini üpjün etmek we suwuk fazany süzmek we däne arassalamak üçin peýdalydyr.

Şeýle hem, Sinfengde takyk CNC işleýiş merkezi we önüm tehnologiýasy gözleg we ösüş merkezi bar, bu bolsa nikel örtügi, sink örtügi, mis örtük, epoksi, fosfat, nikel mis nikel önümleriniň dürli aýratynlyklaryny işläp bilýär.Corrokary poslama garşylygy, pes temperatura koeffisiýenti, ýokary güýçliligi we beýleki önümlerdäki önümçilikde öňdebaryjy önümçilik we gaýtadan işlemek tehnologiýasy bar.


Iş wagty: Iýun-18-2022